Proces

Algemene voorwaarden warmtelevering beschikbaar

Vanaf 1 november 2015 kunnen corporaties en huurders geschillen over warmtelevering laten behandelen door de Geschillencommissie Warmtelevering. Deze commissie is ondergebracht bij De Geschillencommissie in Den Haag. De algemene voorwaarden warmtelevering zijn tot stand gekomen in overleg tussen Aedes en de Consumentenbond en de Woonbond.

Registreren bij de geschillencommissie
Met de aansluiting bij de Geschillencommissie Warmtelevering voldoen corporaties aan de eisen die voortvloeien uit de Warmtewet. In die wet staat dat warmteleveranciers kleinverbruikers (zoals huurders) de mogelijkheid moeten bieden geschillen voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. Corporaties die zich willen aansluiten bij de geschillencommissie kunnen zich hier registreren. De aansluitkosten zijn 200 euro per jaar. Op het Aedes-congres van voorjaar 2016 wordt verplichte aansluiting van Aedes-leden bij de Geschillencommissie Warmtelevering voorgesteld.

Documentatie voor woningcorporaties
De complete set documenten voor woningcorporaties bestaat uit:

 • Algemene Voorwaarden Warmtelevering
  De algemene voorwaarden kunnen slechts in overleg tussen Aedes, de Woonbond en de Consumentenbond worden aangepast, bijvoorbeeld naar aanleiding van uitspraken van de geschillencommissie.
 • Concepttekst voor de overeenkomst tussen leverancier en verbruiker
  Dit is de feitelijke leveringsovereenkomst die corporatie en huurder afsluiten in combinatie met de huurovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ondertekend en blijft in stand tot opzegging. Als de leveringsovereenkomst niet los van de huurovereenkomst kan worden opgezegd, dient dit specifiek te worden vermeld.
 • Voorbeeld van het tarievenblad
  Het tarievenblad verschilt per corporatie. Hierin staan de complexen waaraan de corporatie warmte en/of warmtapwater levert met de bijbehorende tarieven. Het tarievenblad kan jaarlijks wijzigen.

Corporaties kunnen de algemene voorwaarden en het tarievenblad op hun website opnemen.

Belangrijke aandachtspunten

 • De algemene voorwaarden bevatten de bepaling dat de tarieven van warmtelevering kunnen worden aangepast naar aanleiding van kostenstijging bij de leverancier. Deze bepaling is vereist vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof. Bij doorlopende contracten, zoals bij warmtelevering, mogen de tarieven alleen worden aangepast als die mogelijkheid al in de voorwaarden staat.
 • Aedes is van mening dat de formulering in de huidige Warmteregeling rond storingscompensatie onredelijk streng en bezwarend is voor corporaties. Met de Consumentenbond was al een evenwichtig alternatief uitgewerkt, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft niet de ruimte om die interpretatie goed te keuren. Aedes wil die ruimte in de ‘Beleidsregel compensatie en storingsregistratie warmte’ opgenomen zien. Binnenkort zal de ACM hiervoor een internetconsultatie houden.
 • De Geschillencommissie Warmtelevering is bevoegd voor alle geschillen in het kader van de Warmtewet. Voor geschillen over warmtekosten kunnen huurders in de gereguleerde sector ook terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft vastgesteld hoe zij de geschillen tussen huurder en verhuurder behandelt. De Huurcommissie zal de kosten voor warmtelevering toetsen aan de werkelijk gemaakte kosten én de vastgestelde maximumprijs voor warmte.

Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden over Warmtelevering.