Evenement

Informatiebijeenkomsten manifest en pleidooi

Meer dan 20 woningcorporaties hebben op 7 juni 2018 het manifest Passend Wonen aangeboden aan minister Ollongren van Wonen. Veertien andere corporaties presenteerden op 7 augustus 2018 het pleidooi Een huurwoning: geen voorziening maar een thuis. Een goed moment om met elkaar te spreken over beide visies. Aedes nodigt alle leden uit deel te nemen aan informatiebijeenkomsten hierover.

Het manifest is een oproep voor het sturen op passend wonen en het pleidooi betoogt dat de sociale huursector een betaalbaar marktsegment voor een breder publiek is. De gemeenschappelijke doelen zijn de betaalbaarheid te verbeteren voor wie dat nodig heeft, de volkshuisvestelijke middelen in te zetten waar ze het hardst nodig zijn en de woningmarkt beter te laten functioneren.

Informatiebijeenkomsten 
Behalve enthousiaste reacties is er ook kritiek op het manifest en op het pleidooi. Daarom is er een aantal informatiebijeenkomsten met als doel vragen beantwoorden, ideeën uitwisselen en misverstanden uit de weg ruimen. De bijeenkomsten zijn gericht op bestuurders, strategen en beleidsmedewerkers van corporaties. 

Aan bod komen vragen als: wat is het doel van het manifest en van het pleidooi? Hoe verhoudt het zich tot het wettelijk kader? Hoe kan toekomstig nieuw beleid rond betaalbaarheid eruitzien? Wat zijn de financiële effecten voor huurders, corporaties en het huurtoeslagbudget? 
De aanmeldlink vindt u onder de datum naar keuze: 21 en 29 augustus en 3 september 2018.