Aedes-agenda

Betaalbare woningen

1.1. Het is en blijft een kerndoelstelling van woningcorporaties om hun huren betaalbaar te houden voor hun bewoners. Daarover is in 2018 een afspraak gemaakt met de Woonbond in het Sociaal Huurakkoord. De huren van corporaties stijgen de komende jaren niet harder dan de inflatie. De opgave voor de korte termijn is om deze afspraken in praktijk te brengen, waarvoor nog wetsaanpassingen in voorbereiding zijn.

1.2. Het Sociaal Huurakkoord biedt de mogelijkheid om de huren bij een corporatie iets meer te laten stijgen dan de inflatie. Uitgangspunt is dat corporaties dat alleen doen als het noodzakelijk is. Dat wil zeggen alleen als er in het werkgebied van de corporatie investeringen nodig zijn, waarvoor ze geen geld voorhanden heeft. Het kan alleen in overleg met gemeenten en huurders.

1.3. De  overheid is medeverantwoordelijk voor betaalbare woonlasten. We vinden dat huurtoeslag rekening moet houden de samenstelling van het huishouden, die heeft namelijk grote invloed op de budgettaire ruimte. Ook moet niet alleen worden gekeken naar inkomen maar ook naar het vermogen van huurders. We dringen erop aan dat regels voortaan uitgaan van de totale woonlasten voor huurders: huur en energierekening. Zo wordt meer recht gedaan aan de verschillen in energetische kwaliteit van woningen en de daarmee samenhangende kosten voor huurders.

1.4. Wie onvoldoende inkomen heeft om op de markt terecht te kunnen, moet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. We pleiten daarom voor verhoging van de inkomensgrenzen, met name bij meerpersoonshuishoudens. De inkomensgrens moet regionaal kunnen variëren. Ook moeten de grenzen rekening houden met de grootte van het huishouden

1.5. Omdat de markt op het moment niet voorziet in betaalbare huisvesting voor middeninkomens, ligt ook daar voor ons een taak.  We pleiten ervoor om alle belemmeringen voor corporaties om middeldure huurwoningen te bouwen weg te nemen. In de regio’s waar daaraan behoefte is, gaan corporaties ermee aan de slag.

1.6. Vernieuwing en innovatie helpt om met hetzelfde geld meer woningen te bouwen en de huren betaalbaar te houden. Corporaties combineren en standaardiseren bouwopdrachten en plannen met bouwbedrijven continue bouwstromen. Dit stelt de markt in staat om te innoveren, bijvoorbeeld met conceptuele nieuwbouw. We delen de ervaringen en lessen van professioneel opdrachtgeverschap. Ambitie is dat de helft van alle corporaties eind 2023 regionaal samenwerkt aan de nieuwbouwopgave.