Instrument

Rapport Drift: tips om verbinding met stakeholders te versterken

‘Verken maatwerk. Communiceer eenvoudig, vroeg en vanuit de leefwereld van de stakeholders. Maak de maatschappelijke meerwaarde van corporaties beter inzichtelijk. Onderzoek met elkaar de toekomst.’ Vier belangrijke antwoorden op de vraag hoe woningcorporaties hun legitimiteit en verbinding met stakeholders op korte termijn al kunnen versterken. Aldus onderzoeksbureau DRIFT in het rapport Complementaire bewegingen.

Een goede aanpak om de legitimatie van corporaties op korte termijn te versterken, ligt volgens de auteurs van het onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een ‘twee-sporen-benadering’. Behalve de noodzakelijke vernieuwing van de governance-structuur van corporaties is het ook nodig om ‘breder te kijken naar de positie van corporaties in de samenleving’. In hun rapport vertalen de onderzoekers de tweede benadering in vier praktische oplossingsrichtingen.

De onderzoekers baseren hun rapport onder meer op twee door Aedes georganiseerde bijeenkomsten in september 2014. Behalve corporatiemedewerkers en huurders bogen ook andere relatieve buitenstaanders zich tijdens deze bijeenkomsten over de vraag: hoe kunnen corporaties zich sterker verbinden met andere spelers in de maatschappij?

Maatwerk als kernwaarde
De mogelijkheid voor corporaties om meer maatwerk te bieden, kwam in die gesprekken vaak en nadrukkelijk terug, concluderen de onderzoekers. Maatwerk gericht op bijvoorbeeld een individuele bewoner of zijn woning, op een straat of een wijk. Corporaties zouden maatwerk als kernwaarde kunnen toevoegen aan hun gebruikelijke waarden zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid, solidariteit, betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid, stellen de onderzoekers voor.

De stijl en timing van de communicatie door corporaties is een andere mogelijkheid om stakeholders meer te betrekken bij de koers van de corporatie, te starten projecten of de alledaagse praktijk. Dat kan bijvoorbeeld door communicatie met stakeholders in een stadium dat er nog keuzeruimte is. De onderzoekers stellen verder voor om in die communicatie meer uit te gaan van de leef- en denkwereld van de stakeholders: ‘Start bijvoorbeeld vanuit de problemen en wensen van bewoners in plaats vanuit de eigen, institutionele logica. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar in de gesprekssessies benadrukten de deelnemers dat dit vaak niet zo is.’

Baten van een project
Corporaties kunnen die communicatie ook gebruiken om hun maatschappelijke meerwaarde beter inzichtelijk te maken. Laat in begrijpelijke taal en toegesneden op de doelgroep zien wat bijvoorbeeld de sociale, economische en ecologische baten van een specifiek project zijn, adviseert DRIFT. Tot slot stellen de onderzoekers corporaties voor om samen met stakeholders de toekomst ‘op kleine schaal’ te verkennen. Bijvoorbeeld in experimenten met wijkondernemingen en wooncoöperaties. ‘Door een oriëntatie op de toekomst is de kans groter om legitimiteitsproblemen van de toekomst te voorzien.’

Toolbox legitimatie
Dit rapport maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Bekijk onderstaande video of ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie.