Proces

Tweede Kamer: ‘Energieprestatievergoeding ook met gas’

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van minister Blok om de Energieprestatievergoeding (EPV) ook mogelijk te maken voor zeer energiezuinige woningen die zijn aangesloten op het aardgasnet. Dat bleek 7 december 2016 tijdens een debat in de Tweede Kamer over energiebesparing. De op deze dag gepresenteerde Energieagenda van minister Kamp passeerde ook de revue. 

Aedes stuurde voorafgaand aan het debat over energiebesparing een brief aan de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid De Vries kondigde een motie aan waarin hij de uitbreiding van de EPV met gas wil begrenzen tot maximaal tien jaar. Minister Blok ziet liever vijfjaarlijkse tussentijdse evaluaties om te bepalen hoelang een EPV voor woningen met een gasaansluiting nog nodig is. Ook kondigde de minister nogmaals aan de EPV verder te willen uitbreiden met warmtenetten en eventueel ook met biogas.

De VVD vindt dat verhuurders op verschillende manieren moeten kunnen blijven werken aan de energiebesparing van woningen. Ook kleine labelsprongen blijven vooralsnog een welkome bijdrage.

Energieagenda
In lijn met de gepresenteerde Energieagenda benadrukte de Kamer dat de geplande ‘uitfasering’ van gas – op termijn stoppen met het gebruik van aardgas – in de gebouwde omgeving nu al vraagt om keuzes. Dat betekent voor de bestaande bouw: gasgebruik zoveel mogelijk beperken en in de nieuwbouw geen nieuwe gasinfrastructuur meer aanleggen.

In de Energieagenda staat dat ‘het kabinet wettelijk verplichtende maatregelen zal voorbereiden gericht op een uitfasering van huurwoningen met niet-groene labels (slechter dan label C)’. Minister Blok kondigde zo’n verplichting al eerder aan. Koolmees (D66) wilde van de minister weten wat dat concreet betekent. ‘Het verkopen van dit soort woningen? Dat maakt deze woningen toch niet zuiniger’, stelde Koolmees.

Verplicht label C
Minister Blok liet weten dat hij corporaties wil verplichten alle woningen minimaal naar label C te brengen. Daarbij noemde hij geen jaartal. Na afloop van het debat liet de Stroomversnelling weten dat ‘dit het failliet van nul-op-de-meter (NOM)’ zou betekenen.

Ook Aedes zou een dergelijke verplichting zeer onverstandig vinden. Het zou betekenen dat corporaties hun beleid en investeringsplannen weer helemaal moeten aanpassen. Corporaties werken er nu hard aan om de doelstelling van gemiddeld label B te halen. Dat vraagt een heel andere aanpak dan sturen op minimaal label C.

Het CDA maakt zich zorgen over de oudere wijken waar veel woningen met slechte energielabels zijn. Juist daar hebben corporaties vaak weinig investeringscapaciteit. Duurzaamheidsverplichtingen zullen op die plekken een grote druk leggen op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

De VVD en PvdA gingen met elkaar in debat over de noodzaak van meer transparantie over de labels van individuele corporaties. De VVD hecht daar veel waarde aan. De PvdA wees in navolging van het CDA op het feit dat vooral de leeftijd van het woningbezit bepalend is voor het gemiddelde energielabel. Meer transparantie over die labels zegt dus weinig over de mate waarin een corporatie in energiebesparing investeert.