Aedes-reactie

Aedes: ‘Smoor versnelling verduurzaming niet met tegenwerken’

De investeringen van woningcorporaties in de verduurzaming van sociale huurwoningen trekken weer aan. Aedes verwacht de komende jaren een grote versnelling waardoor corporaties rond 2023 de energiedoelstelling van gemiddeld label B zullen halen. Dan mogen er echter geen nieuwe tegenwerkende regels komen en moeten bestaande belemmeringen worden weggenomen. Dat schrijft Aedes in een brief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het algemeen overleg op 7 december 2016. In de brief steunt Aedes eveneens een voorstel van het kabinet om de Energieprestatievergoeding uit te breiden.

Door de verhuurderheffing, onzekerheid rond de invoering van de nieuwe Woningwet en andere knellende regels van de rijksoverheid duurt het een paar jaar langer dan 2020 voordat de corporatiesector de doelstelling van gemiddeld label B zal halen. De voornemens van corporaties (de dPi-prognoses) van 2016 en 2017 laten nu al een forse verhoging van de voorziene investeringen zien. Corporaties verwachten de jaren daarna grotere sprongen in het realiseren van gemiddeld label B voor alle huurwoningen. En hun ambitie gaat verder. Op lange termijn willen corporaties dat alle woningen CO2-neutraal zijn.

Tegenstrijdig
Juist nu een versnelling in gang is gezet, wil minister Blok corporaties verplichten om huurwoningen met een energielabel slechter dan label C zo snel mogelijk aan te pakken. Ook wil hij de lokale prestatieafspraken inhoudelijk monitoren. Aedes vindt het niet passend om met verplichtingen te komen die mogelijk nieuwe belemmeringen opwerpen. Bovendien is het tegenstrijdig dat de minister enerzijds verduurzaming lokaal wil laten regelen en daar anderzijds nu vanuit Den Haag maatregelen voor wil opleggen. Zo blijft er weinig ruimte over voor lokale keuzes.

Knelpunten aanpakken 
Aedes wijst in haar brief opnieuw op de grote knelpunten die corporaties in de weg zitten om de versnelling te maken die nodig is. In overeenstemming met moties van Tweede Kamerleden vraagt Aedes de minister om in ieder geval de volgende knelpunten aan te pakken: de verhuurderheffing, het passend toewijzen, de zekerheidstermijn voor saldering en de lage gasprijzen.

Zoals Aedes eerder meldde, heeft de minister in zijn brief van 11 november 2016 aangekondigd om de Energieprestatievergoeding (EPV) ook mogelijk te maken voor zeer energiezuinige woningen die zijn aangesloten op het aardgasnet. Hoewel Aedes volledig achter het nul-op-de-meter (NOM)-concept staat, ondersteunt Aedes ook deze uitbreiding. Het is belangrijk dat verhuurders nu meerdere routes richting energiezuinigere woningen kunnen kiezen en daarom wil Aedes bij voorbaat geen energiedragers  uitsluiten. Daarom steunt Aedes ook een verdere uitbreiding voor onder meer een EPV met (duurzame) warmtenetten en pleiten we voor uitbreiding met biogas. 

Gezamenlijke verklaring met Stroomversnelling
Samen met Stroomversnelling benadrukt Aedes wel  de noodzaak van blijvende innovatiedruk voor verdergaande oplossingen. De verruiming van de EPV mag de energietransitie niet frustreren. Het einddoel van Aedes blijft namelijk CO2-neutraal gebaseerd op duurzame warmte, groene stroom en biogas. Dit vraagt misschien om randvoorwaarden voor een EPV met gas. Bijvoorbeeld in de vorm van tussentijdse evaluatiemomenten om te zien of richting ‘all electric oplossingen’ hybride varianten  met NOM-ready woningen nog nodig zijn. Aedes en Stroomversnelling hebben dat in een gezamenlijke verklaring aan de Tweede Kamer laten weten.

Nieuwe meetmethode
Aedes meldt in haar brief ook tevreden te zijn met het besluit van de minister in zijn brief van 28 november 2016 dat het voormalig energielabel B binnen de bandbreedte van 1,2 en 1,4 van de klassenindeling van de Energie-Index (EI) valt. Door de overgang in 2015 van het energielabel naar de EI en de wijziging in de bepalingsmethodiek van de EI met het Nader Voorschrift, bleken corporatiewoningen enkel door een andere formule ineens minder energiezuinig. De minister heeft deze fout nu gecorrigeerd.