Verdieping

Groene Huisvesters in Brussel: ‘Door energietransitie ook lagere woonlasten’

De bestuurders van Groene Huisvesters brachten een werkbezoek aan Brussel. Zij hebben gesproken met vertegenwoordigers van het Europees parlement en de Europese Commissie, de internationale huurdersorganisatie, Greenpeace en Housing Europe, de Europese brancheorganisatie van sociale huisvesters. Directeur-bestuurder Cees Tip van woningcorporatie Intermaris blikt terug. ‘Europa begrijpt heel goed dat woonlastenverlaging een belangrijke rol speelt in de energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.’

‘In de EU gaat de energietransitie niet alleen over CO2-neutraliteit’, zegt Tip. ‘In meerdere Europese landen zijn de stookkosten een groot probleem. Voor mensen met een lager inkomen is het soms zelfs een kwestie van heating or eating. In de EU spreekt men dan over energy poverty. De CO2-reductiedoelen ziet Europa daarom nadrukkelijk ook als een middel om de betaalbaarheidsproblemen van bewoners aan te pakken.’

‘In Nederland is het misschien niet zo ernstig dat mensen moeten kiezen tussen het betalen van de energie- en gasrekening of de dagelijkse boodschappen, maar voor sommige huurders wegen de woonlasten wel erg zwaar. Woonlastenvermindering is daarom ook voor corporaties een belangrijke reden voor verduurzaming van de woningen’, aldus Tip. ‘Daarom is het belangrijk dat een versnelling van de energietransitie er niet toe leidt dat huishoudens meer in plaats van minder gaan betalen.’

Voortrekkersrol
Tip wijst op de brief van het kabinet over zijn inzet voor het Klimaatakkoord. ‘Het kabinet wil dat Nederland het beste jongetje van de Europese klas wordt en stelt voor de CO2-reductiedoelstelling te verhogen van 49 naar 55 procent. Welk percentage het ook wordt, het is hoe dan ook een grote opgave. De kabinetsbrief maakt ook duidelijk dat er geen extra overheidsgeld beschikbaar komt. En dat is zorgelijk. Dat geluid hebben Groene Huisvesters ook in Brussel laten horen. Als corporaties een voortrekkersrol moeten blijven spelen, zullen we daar ook financieel bij geholpen moeten worden.’

‘Een ander belangrijk Europees thema is een level playing field tussen de verschillende energiegebruikers’, zegt Tip. Tijdens ons bezoek aan Brussel lichtte Greenpeace nog eens toe hoe belangrijk dit is. ‘De lasten voor bijvoorbeeld het gebruik van het energienet zijn niet voor iedereen even groot. Zo dragen in Duitsland grote industrieën relatief weinig bij aan de instandhouding van het energienet. Soms betalen bedrijven ook een lagere gasprijs. Het is belangrijk dat de energielasten en bijdragen aan de transitie goed verdeeld worden. Het mag dus zeker niet zo zijn dat mensen met een smalle portemonnee, zoals veel huurders, extra moeten betalen. Ook die boodschap hebben wij in Brussel duidelijk verwoord.’

Regionale bijeenkomsten over Europese duurzaamheidsfondsen
Groene Huisvesters organiseren in de tweede helft van 2018 vier regionale bijeenkomsten om EU-fondsen onder de aandacht van corporaties te brengen. Zodra de data en locaties bekend zijn, volgt meer informatie.