Groene Huisvesters: ‘Agendeer klimaatadaptatie in bestaande overleggen met huurders en gemeenten’

Extreme regen of juist lange, droge periodes met hoge temperaturen. Het weer verandert en onze wijken zijn daar niet op ingericht. Water- of warmteoverlast kunnen grote gevolgen hebben voor huurders en woningcorporaties. Hoe zijn die problemen te voorkomen? In het boekje Samenwerken aan goed wonen: woningcorporaties en klimaatadaptatie delen corporaties ervaringen. Medeauteur en energieambassadeur Groene Huisvesters Marlou Boerbooms: ‘Klimaatadaptatie vraagt om een gezamenlijke aanpak van gemeenten, corporaties en huurders.’

Wat is klimaatadaptatie eigenlijk?
‘Klimaatadaptatie gaat over het zo goed mogelijk voorkomen van problemen door wateroverlast, hittestress en droogte. Om nu en in de toekomst een aantrekkelijke woonomgeving te kunnen blijven bieden. Iedereen is daarbij nodig: de gemeente, de corporaties en de huurders.’

Wat merken huurders al van de klimaatverandering als het gaat om wonen?
‘Wateroverlast kan zorgen voor water in huis, in de tuin of op straat. Met als gevolg schade aan woningen of verslechterde bereikbaarheid. De hitte en droogte kunnen een bedreiging vormen voor de kwaliteit van het drinkwater en brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. En in de zomer van vorig jaar steeg het energieverbruik van airco’s bijvoorbeeld enorm.’

Wat zijn de gevolgen voor corporaties?
‘Corporaties hebben nu al funderingsschade als gevolg van de droogte. Op termijn kunnen de weersveranderingen zorgen voor een waardedaling van het vastgoed en een stijging van de exploitatiekosten. De directe gevolgen voor de huurders kunnen daarnaast leiden tot een toename van de klachten en daling van de klanttevredenheid.’

Hoe zijn die problemen te voorkomen?
‘Het aardige is dat veel maatregelen relatief eenvoudig uit te voeren zijn en ook niet veel hoeven te kosten. Denk aan groene daken. Die vangen water op en warmen minder op dan een zwart dak. Regenwater moeten we zo min mogelijk via de riolering afvoeren. Daarom zijn tuinen belangrijk. Tuinbezitters kunnen we stimuleren veel minder tegels te gebruiken. Het bergen van water kan bijvoorbeeld in vijvers of glooiende greppels. In het boekje zijn veel meer voorbeelden te vinden.’

Corporaties hebben al veel op hun bordje. Komt klimaatadaptie hier nu nog bovenop?
‘Dat hoeft zeker niet. Het onderwerp is juist heel goed te verbinden aan bestaande planningen en opgaves. Het ligt natuurlijk voor de hand om klimaatadaptatie in de duurzaamheidsopgave mee te nemen. Koppel zoveel mogelijk aan bestaande investeringen en planningen.’

‘En neem het thema vooral mee in bestaande overleggen. Bijvoorbeeld bij de prestatieafspraken met gemeenten en huurders. Ook op andere manieren kunnen corporaties klimaatadaptatie integreren in de samenwerking met gemeenten. Bijvoorbeeld op de momenten dat ze aan tafel schuiven om mee te praten over de nieuwe Omgevingswet. Of in de gesprekken over de gemeentelijke wijkplannen voor de transitievisie warmte. ‘