FAQ

Aardgasloze nieuwbouw: vragen en antwoorden

Sinds 1 juli 2018 moeten nieuwbouwprojecten aardgasloos zijn. In de eerste onderhandelingen van het Klimaatakkoord hebben onder meer bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties en overheden afgesproken te bekijken of ze ook lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij kunnen maken. Wat betekent dit Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij concreet voor corporaties?

Moeten corporaties alle lopende nieuwbouwprojecten aardgasloos maken?
Dat hangt af van het moment waarop de omgevingsvergunning voor het bouwproject is aangevraagd.

Vóór 1 juli 2018
Als de aanvraag vóór 1 juli 2018 is gedaan, hoeven corporaties het project niet aan te passen. Deze nieuwbouwprojecten houden het recht op een aardgasaansluiting.

Omzetten naar aardgasvrij heeft uiteraard gevolgen voor kosten en planning en is niet altijd mogelijk. Daarom zijn de afspraken uit de eerste ronde van de klimaatonderhandelingen niet verplichtend.

Corporaties mogen een project uiteraard alsnog proberen aardgasvrij op te leveren als dit realistisch en uitvoerbaar is. Het is in dat geval raadzaam om hierover in gesprek te gaan met gemeenten en andere betrokkenen, zoals netbeheerders en energiebedrijven. Of om aan te sluiten bij een wijkplan voor de energietransitie. Om te onderzoeken of het toch mogelijk is om aardgasvrije nieuwbouw te realiseren, kunnen corporaties ook gebruikmaken van het Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw.

Corporaties kunnen overwegen om het nieuwbouwproject alvast voor te bereiden op de aardgasloze toekomst, bijvoorbeeld door het aanleggen van aansluitingen voor elektrisch koken.

Na 1 juli 2018
Als de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is aangevraagd, mag het nieuwbouwproject alleen nog een aardgasaansluiting krijgen als de gemeente een uitzondering maakt.

Wanneer mag de gemeente een uitzondering maken?
De gemeente mag een uitzondering maken vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer niet-aansluiten een risico vormt voor de realisatie van gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld wanneer een warmtenet gepland is. Andere redenen zijn bijvoorbeeld een technische onmogelijkheid of het risico dat een gebouw van maatschappelijk belang zonder aansluiting op aardgas niet meer gebouwd wordt.

Tot 1 januari 2019 mogen gemeenten ook een uitzondering maken als het alsnog aardgasloos maken van een project leidt tot aannemelijke vertraging van een project of een beroep doet op schaarse productiemiddelen in de bouwsector.

Gemeenten zijn niet verplicht om een uitzondering te maken. Zij mogen deze afweging zelf maken.

Oproep voor Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw
De Switchteams bieden snelle ondersteuning aan partijen om een gepland nieuwbouwproject te wijzigen naar aardgasvrij. In maximaal vijf werkdagen adviseert het Switchteam of dit mogelijk is. Daarbij komen ook de financiële gevolgen van het aardgasvrij maken van het project aan bod. Deze Switchteams bestaan uit medewerkers van onder meer gemeenten, warmteleveranciers, bouwbedrijven en het ministerie van BZK. Aedes roept corporatiemedewerkers op ook in een Switchteam plaats te nemen. Voor de uren-inzet is een kostenvergoeding beschikbaar.

Meer informatie
RVO.nl matcht de meest geschikte deskundigen aan de nieuwbouwlocatie. Corporaties die overwegen een medewerker aan een switchteam beschikbaar te stellen, kunnen contact opnemen met Dorris Derksen, belangenbehartiger Aedes, d.derksen@aedes.nl.