Wet- en Regelgeving

Maximumbeloning bestuurders 2017: staffel bekend

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens vallen mogen in 2017 maximaal 181.000 euro verdienen (179.000 euro in 2016). Dat maakte de Rijksoverheid in september 2016 bekend. Dat maximum valt voor veel corporatiebestuurders lager uit door de 'Blok-staffel', die de overheid publiceerde op 30 november 2016.

Die ‘Blok-staffel’ koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. De Rijksoverheid past jaarlijks de maximumbeloningen van onder andere corporatiebestuurders aan op basis van de loonontwikkeling bij ambtenaren. Onder het maximale bezoldigingsbedrag valt naast het brutosalaris ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie en een eventuele onkostenvergoeding.

Juridische splitsing DAEB/niet-DAEB
De keuze voor een juridische scheiding van DAEB/niet-DAEB kan gevolgen hebben voor de maximumbeloning. De verhuureenheden die in de afgesplitste dochter worden ondergebracht, tellen niet mee voor de bepaling van de beloningscategorie. Bestuurders en andere topfunctionarissen kunnen daardoor in een andere, lagere, beloningscategorie terecht komen.  

De beloningstabel ziet er als volgt uit:

Bezoldigingsklasse     Maximale bezoldiging
84.000
95.000
C 106.000
D 114.000
132.000
F 151.000
G 170.000
H 181.000


Maximumbeloning interim-bestuurders
De Rijksoverheid past ook de maximumbeloning voor interim-bestuurders aan. De eerste zes maanden dat zo’n bestuurder voor een corporatie werkt mag deze maximaal 24.500 euro per maand verdienen; de volgende zes maanden maximaal 18.500 euro per maand. Het maximumuurtarief voor interim-bestuurders is in de eerste twaalf maanden 176 euro. Na een jaar geldt ook voor interim-bestuurders het maximumbedrag van 181.000 per jaar.

•    Regeling nr. 2016 2016-0000739094, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 (Staatscourant, 30 november 2016)