Vereniging

Bewoners en woningzoekenden

Dit is een van de acht thema’s uit de strategische agenda waar Aedes zich tussen 2017- 2019 met prioriteit op richt. De strategische agenda is gebaseerd op de langetermijnvisie.

De kernopgave van woningcorporaties blijft dat zij ervoor zorgen dat mensen prettig en betaalbaar kunnen wonen. De zorg voor bewoners gaat verder dan een louter formele relatie tussen huurder en verhuurder. Vraagstukken rondom armoede, veiligheid, psychische problematiek, eenzaamheid en integratie nemen toe in aantal en complexiteit. Dit zet de leefbaarheid in buurten en wijken meer onder druk. Corporaties staan dicht bij hun huurders en geven zo nodig een vervolg aan signalen over problemen op sociaal of persoonlijk vlak.

De primaire doelgroep bestaat uit iedereen die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft, om wat voor reden dan ook. In de meeste gevallen zijn dat huishoudens met een bescheiden inkomen: van mensen die recht hebben op huurtoeslag tot lagere middeninkomens. Ook mensen die door een andere oorzaak zelf moeilijk woonruimte kunnen vinden, krijgen aandacht. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege sociale, medische of psychische redenen. Maar het geldt evenzeer voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Op basis van de inkomensgrens kwamen in 2015 maar liefst 3,2 miljoen huishoudens (44 procent van alle huishoudens) in aanmerking voor een sociale huurwoning. De helft daarvan woont daadwerkelijk in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Twee op de drie huishoudens met een uitkering woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De samenstelling van de doelgroep van woningcorporaties verandert snel. De aandelen van alleenstaanden en éénoudergezinnen in alle Nederlandse huishoudens namen de afgelopen tien jaar toe. Ook het aantal personen ouder dan 75 jaar nam fors toe. Het aantal ouderen dat in een verzorgings- of verpleeghuis woont, neemt snel af. Eén op de drie bewoners van corporatiewoningen is ouder dan 65 jaar. 

Doelstellingen 

  • Huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen (mensen die huurtoeslag ontvangen en lagere inkomens). 
  • Bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak geen woonruimte kunnen vinden. 
  • Toetreders krijgen net zoveel aandacht als huidige huurders. 

Resultaten 2017

  • Er is een aanpak gekozen (voor sectorontwikkeling en lobby) om knelpunten op te lossen bij het aanbieden van woningen die aansluiten bij de veranderende behoeften van onze doelgroepen. Te denken valt aan het bevorderen van passend wonen, waaronder verkenning van mogelijkheden tot flexibilisering huur- en huurprijscontracten en passende woonvormen.
  • Samen met partners uit de maatschappelijke opvang hebben we alternatieven ontwikkeld voor mensen die tot nu toe geen toegang vinden tot inkomenssteun en het aanbod van goedkope woningen.
  • We hebben voorstellen gemaakt om de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor woningzoekenden te vergroten, zodat zij een meer gelijkwaardige positie krijgen in relatie tot onze huidige huurders. Vergroten van slaagkansen staat centraal.
  • Er zijn ideeën geformuleerd over de bijdrage die corporaties kunnen leveren aan goede wijkontwikkeling, waarbij de bevolkingssamenstelling veelzijdig is en niemand wordt uitgesloten.