Passend toewijzen in de praktijk: Woonstede

Sinds 1 januari moeten woningcorporaties passend toewijzen. Woonstede verlaagde de streefhuren van een deel van haar woningen om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. Daarnaast voert ze een tweehurenbeleid en geeft ze bij de toewijzing van woningen voorrang aan verschillende doelgroepen. ‘Wij hebben ons beleid volledig afgestemd op de huisvesting van de twee inkomensgroepen’, vertelt Willem van Asselt, manager Wonen bij Woonstede.

Woonstede verlaagde de streefhuren van een belangrijk deel van haar woningen , om zo de kans op een woning voor de verschillende inkomensgroepen zoveel mogelijk gelijk te houden. De woningcorpratie wees in de eerste drie kwartalen van dit jaar 78 procent van de woningen toe aan huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. De kans op een woning was voor de secundaire doelgroep nagenoeg gelijk aan die van de primaire doelgroep.

Tweehurenbeleid
Voor de woningen tussen de 586 euro en 628 euro hanteert Woonstede het tweehurenbeleid: woningzoekenden uit de primaire doelgroep betalen een lagere huur. Van Asselt: ‘Een belangrijk deel van onze woningen, waaronder ook veel appartementen, heeft een huurprijs tussen de twee aftoppingsgrenzen. Om te voorkomen dat de slaagkans voor de primaire doelgroep voor deze woningen afneemt, hanteren we een tweehurenbeleid. Voor woningzoekenden uit de primaire doelgroep wordt de huur verlaagd tot onder de 586 euro. Tot op heden zijn onze ervaringen hiermee goed.’

Voorrang
Op woningen met een huur tot 586 euro kunnen in Ede huurders uit zowel de primaire als secundaire doelgroep reageren, maar de primaire doelgroep heeft hier voorrang. Voor woningen met een huur tussen de 628 euro en liberalisatiegrens heeft de secundaire doelgroep voorrang op de groep huurders met hogere inkomens (boven 35.740 euro). Van Asselt: ‘Wij voldoen in de praktijk ruim aan de staatssteunregeling, waarin is bepaald dat corporaties minimaal 80 procent van de woningen moeten toewijzen aan huurders met een inkomen tot 35.739 euro. Wij merken wel dat voor onze secundaire doelgroep – 17 procent van het aantal woningzoekenden in Ede – de woningen tegen de liberalisatiegrens al gauw te duur worden gevonden.’

Minder inkomsten
Woonstede is tevreden over het effect van haar beleid de afgelopen maanden, maar ziet ook risico’s. Nieuwbouwwoningen en verduurzaamde woningen moeten ook passend worden toegewezen. ‘Voor deze kwalitatief betere woningen komt de huur al snel boven de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag uit. Je kunt als corporatie niet de huur verhogen, terwijl de totale woonlasten van de huurder door de lagere energielasten wel omlaag gaan. Gezien onze nieuwbouwopgave en duurzaamheidsdoelstellingen levert dit voor de toekomst erg lastige overwegingen op’, besluit Van Asselt.

Passend toewijzen
Ontvangers van huurtoeslag mogen sinds dit jaar alleen nog de goedkopere woningen huren. De overheid wil voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Daarom moeten minstens 95 procent van de woningen die corporaties aan de primaire doelgroep verhuren een huur hebben tot de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag (586,68 euro tot en met 628,76 euro).