Lobby

Organisaties roepen op tot handhaving KAN-bepaling in huurtoeslag

Aedes roept met vijf organisaties de Tweede Kamer op om de KAN-bepaling in de huurtoeslag niet te schrappen. De Tweede Kamer begint donderdag 24 mei 2018 met de behandeling van het wetsvoorstel hiervoor. De eigen bijdrage in de huurtoeslag stijgt mogelijk sneller de komende jaren als deze bepaling verdwijnt en dat is onwenselijk voor de betaalbaarheid. 

Aedes, de Woonbond, Federatie Opvang, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en RIBW Nederland hebben daarom samen de oproep gedaan. 

Indexering eigen bijdrage
De organisaties maken zich zorgen over de gevolgen van dit voorstel, omdat hierdoor de eigen bijdrage in de huurtoeslag harder kan stijgen. Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens krijgen huurtoeslag als vergoeding voor een deel van de huur. Zij betalen wel altijd een eigen bijdrage. In 2018 is dit minimaal zo’n 225 euro en dit bedrag loopt op naarmate het inkomen toeneemt. Het ministerie van BZK indexeert deze eigen bijdrage jaarlijks. Daarbij wordt gekozen tussen twee percentages: de verwachte huurprijsontwikkeling of de netto-bijstandsontwikkeling (inkomensontwikkeling). Als gevolg van de KAN-bepaling is de keuze altijd het laagste, voor de huurder meest gunstige, percentage. Hierdoor stijgt de eigen bijdrage dus minder hard, waardoor de huurder meer huurtoeslag ontvangt. 

Het kabinet stelt ook voor om per 1 januari 2019 de zogenaamde KAN-bepaling te schrappen. Hierdoor wordt de eigen bijdrage altijd verhoogd met de verwachte huurprijsontwikkeling – en dus niet meer standaard het laagste percentage – en dat kan leiden tot een sterkere stijging. Aedes en de andere organisaties vinden dit onrechtvaardig. Of een huishouden een hogere eigen bijdrage kan betalen, is immers afhankelijk van de inkomensontwikkeling en niet van de huurprijsontwikkeling. Als de inkomensontwikkeling achterblijft, is het rechtvaardig om hier in de eigen bijdrage van de huurtoeslag rekening mee te houden. De organisaties vrezen dan ook dat de betalingsrisico’s van met name kwetsbare huurders zullen toenemen. Eerder kaartte Aedes dit ook al aan tijdens de internetconsultatie van dit wetsvoorstel.

Schrappen inkomensgrens 
Aedes en de andere organisaties zijn wel positief over het voorstel om de inkomensgrens uit de huurtoeslag te schrappen. Nu krijgen huurders boven een bepaald inkomen (ongeveer 22.000 euro voor eenpersoonshuishoudens en 30.000 euro voor meerpersoonshuishoudens) geen huurtoeslag meer. Dit kan leiden tot een forse armoedeval: één euro meer verdienen kan tientallen euro’s – en soms zelfs meer dan 100 euro – huurtoeslag per maand schelen. Het kabinet stelt voor om de ‘harde’ inkomensgrenzen voor de huurtoeslag vanaf 1 januari 2020 te schrappen, waardoor de huurtoeslag geleidelijker afloopt. Een hoger inkomen leidt dan weliswaar tot minder huurtoeslag, maar per saldo gaan huurders er niet op achteruit.