Publicaties

CBS: aantal 'dure scheefwoners' stagneert

Het aantal huurders met huurtoeslag dat veel huur betaalt in verhouding tot hun inkomen is in 2015 niet verder toegenomen. Dat meldt het CBS. In 2015 waren er 370.000 huishoudens met huurtoeslag die 'duur scheefwoonden'. Voor het eerst sinds jaren is deze groep niet groter geworden.

Van duur scheefwonen is sprake als huurders met huurtoeslag in relatief dure huurhuizen wonen. In de totale groep huurders met huurtoeslag steeg het aandeel dure scheefwoners van ruim 9 procent in 2006 tot ruim 28 procent in 2014. In 2015 daalde dit percentage naar bijna 27 procent van alle huurtoeslagontvangers. 

De huurders die niet scheef, maar passend wonen, ontvingen in 2015 ruim 2 miljard euro huurtoeslag. De dure scheefwoners in totaal bijna 1,1 miljard euro. Als deze huurders ook passend zouden wonen, blijven zij recht hebben op huurtoeslag, maar wel op een lager bedrag.

Besteedbaar inkomen
Duur scheefwonen komt vaker voor bij huurders die een eigen bedrijf hebben of in loondienst werken en minder bij gepensioneerden of mensen met een bijstandsuitkering. Huishoudens die duur scheefwonen houden na aftrek van de huur minder besteedbaar inkomen over dan de passend wonende huishoudens. Bij eenoudergezinnen en stellen met en zonder kinderen komt duur scheefwonen vaker voor dan bij alleenstaanden.

Aedes en woningcorporaties maken zich al langer zorgen over de financiële situatie van huurders. Aedes en de Woonbond sloten in juni 2015 een sociaal huurakkoord waarin ze afspraken de jaarlijkse huurstijging te beperken. De huurstijging in 2015 was fors lager dan de voorafgaande jaren.

Huurtoeslag onmisbaar
Duur scheefwonen is echter afhankelijk van verschillende ontwikkelingen. Zoals de dalende inkomens van sommige groepen huurders waaronder zzp’ers. De hoogte van de huurtoeslag voor individuele huishoudens is ondertussen niet in gelijke mate gegroeid als de inkomens zijn gedaald. Aedes ziet betaalbaarheid dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, corporaties en huurders. Gezien de financiële situatie van veel huurders blijft de huurtoeslag voor hen onmisbaar. 

Het valt te verwachten dat het aantal dure scheefwoners geleidelijk afneemt, naarmate meer nieuwe huurders volgens de passendheidsnorm een woning krijgen. Aedes pleit er wel nog steeds voor om daarbij niet alleen te kijken naar de huur, maar naar de totale woonlasten.