Publicaties

Eindrapport aanjaagteam: meer aandacht nodig verwarde personen

De begeleiding van en hulpverlening aan verwarde personen moet beter. En er is meer aandacht nodig voor preventie en vroegtijdige signalering in buurten en wijken. Dat stelt het aanjaagteam verwarde personen in haar eindrapport Doorpakken!, dat eind september 2016 verscheen.

Negen bouwstenen voor sluitende aanpak
Volgens het aanjaagteam is er een begin van een goede aanpak. Betrokken partijen zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, de gezondheidszorg en woningcorporaties weten elkaar steeds beter te vinden. Wel vindt het team dat mensen met verward gedrag en hun omgeving te weinig worden betrokken. Het team noemt negen punten ter verbetering.

Ze pleit ervoor dat gemeenten de rol van regisseur op zich nemen. Die moeten zorgen voor een sluitende aanpak en dit vastleggen in gemeentelijke bestuurlijke afspraken en regionale of landelijke convenanten met ketenpartners. Corporaties vinden ook dat de regierol bij de gemeenten hoort. Zo blijkt uit een enquête die Aedes eind 2015 onder haar leden hield.

Aedesenquête
Andere punten van het aanjaagteam die aansluiten bij de aandachtspunten die corporaties in de Aedes-enquête noemden bij de preventie en aanpak van verward gedrag:

  • Betere afspraken met partners over vervoer, 24/7 uur crisisopvang en zorg in de wijk.
  • Een laagdrempelig meldpunt.
  • Er zijn meerdere soorten woonvormen nodig waar begeleiding aan is gekoppeld.
  • Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties regisseren en sturen gezamenlijk op de in-, door- en uitstroom: van klinisch, naar beschermd wonen met begeleiding en naar eigen woning met begeleiding.
  • Betere gegevensuitwisseling: wat kan, mag, moet, door wie en hoe wordt vastgelegd in een ‘ketenoverschrijdend informatieprotocol’, binnen de kaders van privacy en medisch beroepsgeheim.

Om bovenstaande te bereiken moet de overheid onder meer heldere regels stellen voor informatie-uitwisseling.

Regio’s
Zes regio’s gaan de aanpak verwarde personen de komende periode verdiepen. In Rotterdam kun je bellen met een advies- en meldpunt. En in Oost Brabant implementeren ze de aanpak verwarde personen. Alle regio’s gaan werken op basis van de aanbevelingen van het team. Een nieuw ingesteld ‘schakelteam’ ondersteunt deze regio’s hierbij.

Het aanjaagteam Verwarde Personen werd in september 2015 geïnstalleerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding was een aantal ernstige incidenten rond personen met verward gedrag, de jaarlijkse toename van de meldingen hierover en debatten in de Tweede Kamer. De urgentie is nog steeds onverminderd hoog, zo blijkt uit het aantal incidenten van de afgelopen tijd en de voortdurende toename van meldingen rond mensen met verward gedrag bij de politie.