Publicatie

Aedes ondertekent manifest #oogvoorelkaar

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het manifest #oogvoorelkaar gepresenteerd. Aedes is een van de ondertekenaars. Het schakelteam wil met het manifest aandacht voor een socialer Nederland waarin mensen omkijken naar elkaar. Het manifest is een oproep aan alle mensen om met elkaar in gesprek te gaan, vooral ook met mensen in hun omgeving die verward gedrag vertonen. 

Aedes vindt de aanpak van verward gedrag een belangrijk thema en heeft het manifest mede ondertekend. Woningcorporaties staan voor  de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en dragen bij aan de leefbaarheid in wijken. ‘Voor steeds meer mensen is zelfstandig wonen moeilijk. Ze hebben ondersteuning nodig van familie, vrijwilligers of professionals. Als dat niet goed gaat, is dat vervelend voor de mensen zelf, maar ook zeker voor de omwonenden. Wijkbeheerders van corporaties zijn vaak de eersten die verontrustende signalen krijgen. Zij kunnen contact opnemen met instanties. Als oliemannetje. Maar uiteindelijk moeten anderen opstaan om echt iets te doen. Dat gebeurt niet altijd, en dat is zorgwekkend. De wijk moet wel leefbaar blijven’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Het schakelteam houdt op 1 oktober 2018 op te bestaan. Het slotcongres is op 27 september en daarbij zijn corporatiemedewerkers van harte welkom. Momenteel zijn gesprekken gaande over of en hoe het schakelteam een vervolg krijgt om de opgedane kennis niet verloren te laten gaan.

Woningcorporaties
Woningcorporaties krijgen met het thema te maken doordat huurders die ernstig in de war zijn (door bijvoorbeeld verslaving, een psychische aandoening of dementie) zorg nodig hebben. Soms veroorzaken ze overlast in de woonomgeving, raakt de woning vervuild of zijn ze een gevaar voor zichzelf, buurtbewoners of corporatiemedewerkers.

Toolkit
Aedes werkt aan een modelconvenant gegevensdeling om de informatie-uitwisseling tussen partijen beter te laten verlopen. Aedes doet dit samen met woningcorporaties en een landelijke werkgroep privacy van de Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland. Aedes ontwikkelde de toolkit Omgaan met verward gedrag voor corporatiemedewerkers die in hun dagelijks werk met verwarde huurders te maken krijgen. Hierin staan onder meer tips voor het herkennen van, omgaan met en signaleren van psychische aandoeningen. Aedes houdt in het najaar van 2018 een aantal ledenbijenkomsten over de toolkit. Samen met Platform31 organiseert Aedes een leerkring voor corporaties met voorbeeldaanpakken van overlast.