Lobby

Aedes: ‘Vergeet de buren niet’

Betere afspraken tussen samenwerkingspartners in de wijk, een altijd bereikbaar meldpunt voor niet acute gevallen en aandacht voor vroegsignalering en preventie. Dat zijn volgens het tussenrapport van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag de komende tijd belangrijke aandachtspunten in de aanpak. Gemeenten moeten hierin de regie nemen. Volgens Aedes moet er zowel aandacht zijn voor mensen met verward gedrag als voor hun buren.

Woningcorporaties maken zich zorgen om de hoge instroom van kwetsbare bewoners in sommige wijken. Er moet, naast passende huisvesting met voldoende (woon)begeleiding voor kwetsbare doelgroepen, ook voldoende aandacht zijn voor de situatie van omwonenden. Woningcorporaties maken te vaak mee dat huurders lange tijd ernstige overlast ervaren van buren die verward zijn. Aedes start binnenkort een onderzoek naar de balans in wijken tussen de instroom van kwetsbare personen en de leefbaarheid. 

Sluitende aanpak
Gemeenten geven aan dat zij de afgesproken sluitende aanpak voor personen met verward gedrag per 1 oktober 2018 verwachten te halen. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Significant in opdracht van het Schakelteam. De meest relevante conclusies daaruit voor woningcorporaties:

  • Volgens 56 procent van de gemeenten leveren woningcorporaties een actieve bijdrage aan de aanpak van personen met verward gedrag. Slechts in 5 procent van de gevallen is de corporatie niet betrokken bij de aanpak.
  • Circa 60 procent van de gemeenten heeft nog geen werkafspraken gemaakt over terugkeer in de wijk na bijvoorbeeld een opname in een zorginstelling. 
  • Belangrijke uitdagingen volgens gemeenten zijn het vastleggen van samenwerkingsafspraken en het kunnen delen van informatie, met als veelgehoord obstakel de ingewikkelde privacywetgeving.

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag doet de komende maanden onderzoek naar de bevindingen van andere partners, waaronder woningcorporaties. Ook komt het schakelteam met een databank met hulpmiddelen voor professionals.

Hulpmiddelen voor woningcorporaties 
Aedes waardeert de inzet van alle betrokken partijen op dit thema. Uit onderzoek van Aedes onder woningcorporaties blijkt ook dat informatie-uitwisseling in het sociaal domein een moeilijk punt is. Aedes wil woningcorporaties ondersteunen bij de soms ingewikkelde opgave om én kwetsbare doelgroepen passend te huisvesten én om woonoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aedes werkt daarom met andere brancheorganisaties aan onder meer een modelconvenant voor samenwerking in de wijk op dit thema dat voldoet aan de AVG (nieuwe privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht gaat). Aedes heeft al een Routeplanner AVG gemaakt, met een checklijst voor convenanten. Ook publiceert Aedes binnenkort een toolkit voor corporatiemedewerkers die in hun werk met verward gedrag te maken kunnen krijgen. Aedes, VNG, Federatie Opvang en het Leger des Heils werken samen in het actieprogramma Weer Thuis!, bedoeld om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.

Subsidie 
Het Verwey-Jonker Instituut zoekt woningcorporaties die aan oplossingen (willen) werken om spanningen tussen huurders met verward gedrag en buurtbewoners/omwonenden te voorkomen. Corporaties die al ervaringen hebben met het betrekken van buurtbewoners en die hun aanpak verder willen uittesten/uitwerken in een proefproject, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij ZorgOnderzoek Nederland (ZonMW). Corporaties kunnen zich hiervoor tot 15 mei 2018 inschrijven. Corporaties voeren deze proefprojecten uit in samenwerking met lokale partners (zorg, welzijn). Het Verwey-Jonker Instituut houdt een vinger aan de pols. Als uw corporatie interesse heeft dan kunt u contact opnemen met Ron van Wonderen, senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut via: rvanwonderen@verwey-jonker.nl. Meer info ook via onderstaande link.

Daarnaast kunnen woningcorporaties tot 30 oktober 2018 subsidie aanvragen voor andere projecten rondom de aanpak van verward gedrag.