Wet- en Regelgeving

Rijk, provincies en gemeenten sluiten akkoord vluchtelingen

De overheid stelt 90 miljoen euro beschikbaar voor de huisvesting van 14.000 vergunninghouders die nu nog in asielzoekerscentra (azc) op een woning wachten. Dat staat in het akkoord dat het Rijk vandaag met provincies en gemeenten sloot over onder meer de huisvesting, woonbegeleiding, onderwijs en zorg voor vergunninghouders. Het is goed dat er subsidie komt, vindt Aedes. Het is een eerste stap om de doorstroming vanuit de azc’s op gang te krijgen.

Kleinschalige huisvesting
De overheid zet in op kleinschalige huisvesting, voor een zo goed mogelijke spreiding. Het is de bedoeling dat de 14.000 (vaak alleenstaande) vergunninghouders voor vijf jaar worden ondergebracht in kamers met gedeelde voorzieningen (onzelfstandige woonruimte). Daarna kunnen deze woningen worden ingezet als reguliere sociale huurwoningen.

Woningcorporaties krijgen per gehuisveste vergunninghouder 6.250 euro subsidie. Voor de kamers (minstens 4 bij elkaar) mogen ze maximaal 145 euro huur per maand vragen. De regeling moet op 1 januari 2016 ingaan. Gemeenten moeten zorgen voor redelijke, sociale grondprijzen.

Snelle integratie
De subsidieregeling kan bijdragen aan de versnelde doorstroom van mensen met een verblijfsvergunning die nu nog in asielzoekerscentra zitten, bovenop de reguliere uitstroom naar sociale huurwoningen, vindt Aedes. Voor snelle integratie in de samenleving is het belangrijk om vergunninghouders een woning in een wijk of dorp te kunnen bieden.

Om de woningen na vijf jaar te kunnen gebruiken als reguliere huurwoningen, is het wel belangrijk dat corporaties met tijdelijke huurcontracten kunnen werken. Minister Blok wil ervoor zorgen dat er speciale huurcontracten voor vijf jaar komen.

Lange termijn
Aedes vraagt wel meer aandacht van het kabinet voor structurele oplossingen voor de lange termijn. Een groot deel van de vergunninghouders zal immers in Nederland blijven wonen. Goede woningen zijn schaars: er komen er maar weinig vrij, ouderen blijven langer thuis wonen en er zijn de afgelopen jaren minder huizen gebouwd. In sommige steden moeten er dus snel extra woningen worden gebouwd. Minister Blok reageerde in een brief op vragen van Aedes.

Beheer en verhuur
Andere maatregelen in het akkoord zijn:

  • Gemeenten moeten met woningcorporaties en huurdersorganisaties prestatieafspraken maken over de huisvesting van vergunninghouders. Daarbij moet het ook gaan om leefbaarheid in de wijk en integratie in de samenleving.
  • Woningcorporaties mogen, als het om woonruimte voor vergunninghouders gaat, het beheer overnemen van de eigenaar (bijvoorbeeld een gemeente). Het gaat dan om schoonmaakkosten voor collectieve ruimtes, huismeesterswerkzaamheden en administratie. Dit is inmiddels vastgelegd in een beleidsregel, die 1 december 2015 van kracht wordt.
  • Ze mogen ook de verhuur, verbouw (maximaal 10.000 euro per vergunninghouder) en onderhoudswerkzaamheden doen in gebouwen van anderen.
  • Voor zowel het beheer als de verhuur en verbouw moet een ‘verkorte’ markttoets plaatsvinden om te kijken of er geen marktpartijen zijn die dit op zich kunnen/willen nemen.