Wet- en Regelgeving

COA maakt opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen veiliger

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) veiliger wordt. Deze vluchtelingen, een extra kwetsbare doelgroep, worden tot hun achttiende in een beschermde opvang geplaatst en komen daarna in het reguliere huisvestingstraject. Vaak komen zij dan, net als andere vergunninghouders, in een corporatiewoning terecht.

Verbeterplan
Uit een rapport van de Inspectie Jeugdzorg bleek dat de kwaliteit in het voortraject bij de beschermde opvang voor deze jongeren onvoldoende was. Het COA heeft daarom een verbeterplan gemaakt. Voor elke jongere wordt een persoonlijk toekomstplan gemaakt, waarin onder meer staat wanneer hij of zij klaar is voor vervolgopvang. Personeel in de beschermde opvang wordt extra getraind om de jongeren goed te kunnen begeleiden.

Vervolgopvang
Ook de informatieoverdracht als een jongere verhuist naar een andere opvangplek, moet beter. Zodra jongeren 18 zijn worden zij vaak gehuisvest in een corporatiewoning als zij een verblijfsvergunning hebben. De woningcorporatie is vaak betrokken bij de vervolgopvang van deze geplaatste jongere. Belangrijk is dat corporatie en de andere betrokken partijen de informatie goed overgedragen krijgen. VluchtelingenWerk en/of de gemeente kunnen de bescherming, hulp en begeleiding indien nodig dan voortzetten.

Om de informatieoverdracht te verbeteren heeft het COA een gestandaardiseerd formulier ontwikkeld voor de vervolgopvang. Voordat de jongere elders gaat wonen, stelt de voogd een risicoanalyse op. Hiermee wordt bepaald welke hulpvraag de jongere heeft, welke zorg nodig is, welk soort vervolgopvang geschikt is en of hij of zij daar aanvullende begeleiding en bescherming bij nodig heeft.

Meer informatie
Platform Opnieuw Thuis maakte een factsheet met meer informatie over de opvang en huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.