Publicaties

Energierapport Transitie naar Duurzaam

Het kabinet houdt vast aan de Europese afspraken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent en in 2050 met 80 tot 95 procent moet zijn teruggedrongen op Europees niveau. Dat staat in het Energierapport Transitie naar Duurzaam dat minister Kamp van Economische Zaken op 18 januari 2016 naar de Tweede Kamer stuurde. Een belangrijk punt voor woningcorporaties is dat zij in hun vastgoedplanning rekening moeten gaan houden met het verdwijnen van gasaansluitingen.

De afspraken zijn een vervolg op het Energieakkoord waarin staat dat in 2023 16 procent duurzame energie opgewekt moet worden. Het rapport Transitie naar Duurzaam geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. Daarin stelt het kabinet drie uitgangspunten centraal: aansturen op CO2-reductie, inspelen op de economische kansen die energietransitie biedt door krachtiger in te zetten op innovatie en energie integreren in het ruimtelijk beleid.

Ruimteverwarming
Het rapport onderscheidt het energiegebruik in vier energiefuncties. Voor elke functie is de reductie van CO2 in een apart ‘transitiepad’ beschreven. Het transitiepad ruimteverwarming is voor woningcorporaties het meest relevant. Het kabinet wil het gasverbruik voor de verwarming van huizen fors verminderen. Energiebesparing staat daarbij centraal. Dat wil de minister bereiken via onder meer de afspraak uit het Energieakkoord dat in 2030 alle gebouwen in Nederland gemiddeld energielabel A hebben. Daarnaast stimuleert het kabinet lokale opwekking van warmte (door warmtepompen en zonneboilers) of door een warmtenet op basis van bijvoorbeeld aardwarmte.

Vastgoedplanning
Het transitiepad zet ook in op het veranderen van de bestaande infrastructuur van gas naar warmtebronnen. Hier ligt volgens het rapport een grote rol voor ‘lokale overheden, gebouwbeheerders, projectontwikkelaars en bewoners’. Dit betekent dat woningcorporaties in hun vastgoedplanning rekening moeten gaan houden met het verdwijnen van de gasaansluitingen. Het startpunt van de besluitvorming over de transitie is het opstellen van een regionaal warmteplan.

Energiedialoog
Het kabinet gaat op basis van het energierapport komend voorjaar in gesprek met burgers, bedrijven en organisaties. Ook zal het kabinet lokale en regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties actief benaderen om onderdelen van deze ‘energiedialoog’ te organiseren. De gesprekken starten in het voorjaar en moeten uitmonden in een beleidsagenda met concrete voorstellen die eind 2016 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.