Verdieping

Pilots van start over transparantie en stakeholdersinvloed

Update

Veel corporaties zoeken naar manieren om belanghebbenden bij hun beleid te betrekken. In 2015 zijn vijf pilots van start gegaan waarin Aedes met corporaties experimenteert met een aantal (nieuwe) vormen van transparantie en stakeholdersinvloed. Corporaties konden zich hiervoor aanmelden. De inschrijving is inmiddels gesloten.

De komende periode werkt Aedes met corporaties aan het vergroten van de betrokkenheid, invloed en zeggenschap van belanghebbenden, zoals huurders en gemeenten. Woningcorporaties maakten hier tijdens het verenigingscongres van november 2014 afspraken over.

Transparantietool
Een van de experimenten draait om de transparantie van corporaties. Met de transparantietool kunnen corporaties de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes inzichtelijk maken voor stakeholders. De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd op het verenigingscongres van november 2015. Het bestuur gaat op zoek naar een externe partij die de transparantietool kan valideren. Het streven is dat corporaties in de loop van 2016 gebruik kunnen maken van de tool, bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken.

TRIASLegitimatiecheck
De TRIASLegitimatiecheck is een instrument waarmee woningcorporaties samen met hun belanghebbende partijen hun legitimatie kunnen vaststellen en versterken. De Legitimatiecheck bestaat uit een theoretisch kader, een vragenlijst, een analysetool en een handreiking met suggesties en goede voorbeelden op basis van de resultaten van de vragenlijst.

Pilots stakeholdersinvloed
In drie pilots gaat Aedes met corporaties op zoek naar nieuwe en bestaande manieren van invloed en zeggenschap. De uitkomsten daarvan worden gepresenteerd op het verenigingscongres van november 2016.

Pilot 1: de corporatieraad
In dit experiment kijken we naar vernieuwing van de structuur van de organisatie. Met de geïnteresseerde corporaties organiseren we de invloed van stakeholders in de vorm van een corporatieraad.

Pilot 2: versterken huurdersorganisatie
In dit deeltraject verkennen we nieuwe vormen van participatie en invloed vanuit de bestaande huurdersorganisaties. Dit doen we met de Woonbond, huurdersorganisaties en betrokken corporaties. Dit traject startte met een onderzoek onder huurdersorganisaties en corporaties. Begin 2016 neemt een aantal corporaties en huurdersorganisaties deel aan proeftuinen binnen deze pilot.

Pilot 3: bring your own
Veel corporaties experimenteren al volop met nieuwe vormen van stakeholdersbetrokkenheid. Bijvoorbeeld met een klantenraad, een maatschappijraad of andere nieuwe overlegstructuren. Van die goede voorbeelden gaan we samen leren in het deeltraject Bring your own. De pilot is inmiddels gestart. Lees de ervaringen van Woonservice Meander.

Meer informatie
De inschrijving voor deze pilots is inmiddels gesloten.