Hoe om te gaan met het huurbeleid tijdens de coronacrisis

Woningcorporaties leveren altijd al maatwerk voor huurders met betalingsproblemen. In de huidige uitzonderlijke periode zoeken corporaties dan ook ruimhartig naar individuele oplossingen. Daarbij richten corporaties zich op de mensen die het hardst worden getroffen. Onderstaande informatie geeft antwoord op mogelijke vragen die u kunt hebben bij het bepalen van dit maatwerk in het huurbeleid.

Hoe gaan corporaties om met huurbetalingen tijdens de coronacrisis?

In principe lopen de huurbetalingen gewoon door (bijvoorbeeld via automatische incasso). Huurders kunnen door tijdelijk inkomensverlies echter in problemen komen en niet meer in staat zijn de huur te betalen. Corporaties bieden daarbij coulance en – als de huurder dit bij de corporatie meldt – stellen geen huurincasso in werking. Ook vinden er tijdens de coronacrisis geen huisuitzettingen plaats vanwege huurschulden.

Corporaties kunnen ook huurders aanbieden de automatische incasso tijdelijk stop te zetten als de huurder dit wenst. Na de coronacrisis kan de corporatie vragen de automatische incasso weer te hervatten.

Kan ik als corporatie controleren of een huurder inderdaad tijdelijk inkomensverlies heeft en daardoor de huur niet kan betalen?

Dat is op dit moment erg lastig. Veel corporaties vragen aan de huurder om in deze situatie contact op te nemen met de corporatie (telefonisch, WhatsApp of via mailbericht) en op deze manier te kijken naar maatwerkoplossingen.

Door het kabinet is bekend gemaakt dat mensen die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies hebben, een beroep kunnen doen op inkomensondersteuning. Daarover is meer te lezen op de website van de rijksoverheid. U kunt ook uw huurders attent maken op mogelijk aanvullende gemeentelijke regelingen.

Blijft het mogelijk om gegevens bij de gemeente en Belastingdienst op te vragen in het kader van maatwerk of woningtoewijzing?

Ja, veel gemeenten bieden de mogelijkheid om digitaal of per post het Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen. Hieraan zijn wel kosten verbonden (circa 10 – 15 euro). Aan het (digitaal) opvragen van de Inkomensverklaring (IB60) zijn geen kosten verbonden.

Kunnen corporaties de huuraanpassing uitstellen?

Ja, het is mogelijk de huuraanpassing voor woningen met een gereguleerd contract uit te stellen naar bijvoorbeeld 1 september of 1 oktober 2020. In 2021 kan de eventuele huuraanpassing wel weer op 1 juli plaatsvinden.

Het uitstellen van de huuraanpassing naar een latere datum doet niets af aan het feit dat de corporatie huurders wel voor 1 mei moet informeren over de (uitgestelde) huuraanpassing.

Voor woningen met een geliberaliseerd contract is ook uitstel mogelijk, maar dan kan de huuraanpassing in 2021 niet plaatsvinden op 1 juli. Het is bij woningen met dergelijke contracten wettelijk niet toegestaan om twee keer binnen twaalf maanden de huurprijs aan te passen.

Is het noodzakelijk om opnieuw met de huurdersorganisatie het voorstel voor huuraanpassing te bespreken als de datum wordt uitgesteld?

Nee, dit is bij een ongewijzigd voorstel niet noodzakelijk. Als het voorstel voor huuraanpassing inhoudelijk wijzigt, is dit wel noodzakelijk. Voor deze bespreking gelden geen vormvereisten (dit kan dus eventueel telefonisch, digitaal of schriftelijk).

Kan een corporatie die het voorstel voor huuraanpassing voor 1 juli heeft uitgestuurd, hierop terugkomen en een latere datum voorstellen?

Ja, dat is mogelijk. De corporatie mag voor 1 juli beslissen het gedane voorstel in te trekken en een andere datum voor te stellen. Als het voorstel inhoudelijk wijzigt (een ander percentage), dan is het noodzakelijk dit met de huurdervertegenwoordigers te bespreken.

Is het mogelijk om – als de huurverhogingsdatum wordt uitgesteld – nog gegevens van de Belastingportal te krijgen bij inkomensafhankelijke huurverhoging?

Ja, de Belastingportal blijft open tot half december. Dit betekent overigens wel dat uitstel van de huurverhogingsdatum maximaal mogelijk is tot 1 november. Bij bezwaar van huurders is het voor eventuele afhandelingen bij de Huurcommissie handig dat de corporatie een vervolgverklaring bij de Belastingdienst kan opvragen.

Er zijn corporaties die een extra bandbreedte op de huursom hebben afgesproken in de prestatieafspraken. Is er een sanctie mogelijk als de corporatie de beoogde investeringen niet realiseert?

Nee, de Autoriteit woningcorporaties kan hiervoor geen sanctie opleggen. Zij toetsen alleen dát er een afspraak is en niet de inhoudelijke voorwaarden van die afspraak. Wel kan het betekenen dat er in een volgend jaar andere afspraken tot stand komen. Individuele huurders kunnen dit niet aanhangig maken, omdat dit niet van invloed is op de individuele huur.

Bent u huurder en wilt u weten welke maatregelen uw verhuurder neemt? Neem dan contact op met uw corpatie.