FAQ

Vier vragen over loon bij ziekte

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, moet de werkgever in de eerste twee jaar van ziekte het loon deels doorbetalen. Dat is geregeld bij de wet. Ook de CAO kent regels over loon bij ziekte. Maar hoeveel loon moet de werkgever doorbetalen en kan een werkgever ook nog een deel van de loonkosten gecompenseerd krijgen?

1. Welk loon moet de werkgever tijdens ziekte doorbetalen?
In de wet is geregeld dat de werknemer in de eerste twee jaar van ziekte ten minste 70 procent van het loon doorbetaald krijgt. De CAO Woondiensten bepaalt dat de werkgever in het eerste ziektejaar 100 procent van het loon betaalt. Dit is het loon dat aan de werknemer zou zijn uitbetaald, als hij niet ziek zou zijn.

Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de werkgever de zieke werknemer 70 procent van het bruto laatstverdiende loon. Ook als de werknemer voor een deel werkt, ontvangt hij 70 procent van zijn totale loon. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen uren dat hij hersteld is en uren dat hij ziek is.

2. Wanneer wordt het loon in het tweede ziektejaar aangevuld?
Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar krijgt de werknemer met terugwerkende kracht een aanvulling van 20 procent van het laatstverdiende loon, over de periode dat hij inspanningen heeft verricht voor de re-integratie.

De CAO bepaalt niet om wat voor inspanning het moet gaan, alleen dat deze moet bijdragen aan de re-integratie van de werknemer. De werkgever kan zelf beleid maken om wat voor inspanning het dient te gaan. Voorwaarde voor de loonaanvulling is dat de werknemer twee maanden lang weer aan het werk is en hiermee minimaal 50 procent van het loon verdient.

3. Moet een werkgever ook loon betalen voor ziekte door cosmetische operaties?
Als de werknemer een cosmetische operatie ondergaat waarvoor geen medische noodzaak bestaat, zoals het laseren van ogen of een liposuctie, is het de vraag of het niet kunnen werken dan ook voor risico van de werkgever moet zijn. Daar woedt al enige tijd een discussie over tussen werkgevers en juristen.

De wet maakt geen onderscheid naar arbeidsongeschiktheid door een medisch noodzakelijke ingreep en een cosmetische. Alleen als de werknemer opzettelijk zijn arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, hoeft de werkgever geen loon door te betalen.

Maar de rechter neemt niet snel aan dat bij een vrijwillige medische ingreep sprake is van opzet, omdat de werknemer nooit beoogd heeft om door de ingreep tijdelijk te verzuimen. Overigens is het natuurlijk altijd mogelijk om als werkgever en werknemer samen afspraken te maken over het opnemen van vakantie of onbetaald verlof, als de aard van de ingreep en de duur van het verzuim daartoe aanleiding geven.

4. Wanneer kan een werkgever (een deel van) het loon gecompenseerd krijgen?
Soms is het mogelijk om een deel van de loonkosten terug te krijgen van het UWV, omdat de werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Als een werknemer ziek is vanwege orgaandonatie of door zwangerschap wordt 100 procent van het (maximum) dagloon betaald door het UWV.

Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt het UWV soms een Ziektewetuitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt vaak de no-riskpolis genoemd. De werkgever moet de werknemer dan uiterlijk de vierde ziektedag ziek melden bij het UWV. Werknemers kunnen onder andere een Ziektewet-uitkering krijgen als zij:

De werkgever mag de Ziektewet-uitkering verrekenen met het loon.

Dit artikel is verschenen in Aedes-Magazine 2009/23

Meer informatie over de Ziektewet-uitkering is te vinden op de website van het UWV.