FAQ

Veel gestelde vragen over loondoorbetaling bij een stakingsactie

Het team Werkgeverszaken van Aedes krijgt veel vragen binnen van corporaties over wat de gevolgen zijn voor het salaris van een corporatiemedewerker als hij of zij staakt. In dit artikel de meest gestelde vragen met antwoorden op een rij.

Meer informatie over de juridische positie van werkgever en werknemer bij acties van de vakbonden? Lees dan dit informatiebulletin.
 

Wat wordt verstaan onder een stakingsactie?
Een stakingsactie is het (tijdelijk) collectief neerleggen van het werk met als doel de werkgever(s) tot een bepaald handelen of nalaten te bewegen.

Bestaat er recht op loon voor stakende werknemers?
Werknemers die deelnemen aan een staking, hebben geen recht op loon. De regel geen arbeid, geen loon gaat hier op. Het is dus van belang de stakende werknemers te registreren zodat daadwerkelijk het loon kan worden ingehouden op het salaris.

Mag ik mijn medewerkers vragen of zij hebben gestaakt of gaan staken?   
Ja, u mag aan uw medewerkers vragen wie er gaat staken of heeft gestaakt. Uw medewerkers zijn niet verplicht hierop antwoord te geven. U kunt natuurlijk ook zonder deze medewerking in kaart brengen wie gestaakt heeft en dus geen recht op loon heeft. Medewerkers die verlof hebben opgenomen of ziek zijn geweest hebben recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Het ligt in de rede dat de overige groep medewerkers (afwezig en werkgever wist niet waar zij waren) hebben gestaakt en dus geen recht op loon hebben. 

Heeft deelname aan de stakingsactie gevolg voor de vakantietoeslag en pensioen?
Ja. Als uw medewerker deelneemt aan een stakingsactie heeft hij geen recht op vakantietoeslag. Ook hoeft u de pensioenpremie niet door te betalen. De risicopremies voor overlijden en arbeidsongeschiktheid en premies voor WIA-plus/WGA-hiaat en WIA-Excedent moeten wel worden doorbetaald. 

Een medewerker heeft of wil op een stakingsdag verlof opnemen. Moet ik deze verlofaanvraag goedkeuren?
Een werknemer kan voorafgaand aan een stakingsdag betaald verlof aanvragen. Dit kunt u alleen weigeren als zwaarwegende bedrijfsbelangen zich verzetten tegen opname. U bent niet verplicht een verlofaanvraag van de medewerker op de stakingsdag zelf of erna goed te keuren. De opname van verlof door uw medewerker kan overigens gevolgen hebben voor een eventuele stakingsuitkering van de vakbond. 

Bestaat er recht op een stakingsuitkering voor stakende werknemers?
Een medewerker kan onder omstandigheden recht hebben op een stakingsuitkering van de vakbond. Werknemers die lid zijn van een organiserende vakbond, kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een stakingsuitkering, te verstrekken door hun vakbond. Tussen de vakbonden zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de te verstrekken stakingsuitkering. Als een werknemer verlof opneemt op de stakingsdag, dan kan dit gevolgen hebben voor de stakingsuitkering. De staking heeft dan namelijk geen gevolgen voor zijn salaris. Dat wordt dan gewoon doorbetaald. 
Ongeorganiseerde werknemers, die tijdens een stakingsactie lid worden van een organiserende vakbond, hebben wellicht recht op een aangepaste (lagere) stakingsuitkering en verplichten zich ten minste een jaar lid te blijven van een organiserende vakbond. 
Werknemers die geen lid van de bond zijn of worden, hebben geen recht op loon en geen recht op een stakingsuitkering.

Wilt u meer informatie lezen over de juridische positie van werkgever en werknemer bij acties van de vakbonden? Lees dan dit informatiebulletin