Proces

Derde onderhandelingsronde CAO Woondiensten 2017

Tijdens de derde onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO Woondiensten op 8 mei 2017 is gesproken over het thema Werkgelegenheid. Daarnaast hebben de delegaties van de werkgeverspartij (Aedes) en werknemerspartijen (FNV Bouwen & Wonen, CNV Woondiensten en De Unie) beide hun visie toegelicht op het thema Scholing en ontwikkeling.

Werkgelegenheid
CAO-partijen hebben in deze onderhandelingsronde verder van gedachten gewisseld over het thema Werkgelegenheid, dat in de vorige onderhandelingsronde ook al aan de orde was. Ze hebben zich georiënteerd op een zogenoemd generatiepact. Dit vanwege een vakbondsvoorstel om een studie te verrichten naar de mogelijkheden van zo’n generatiepact in de corporatiesector. Een deskundige heeft CAO-partijen hierover bijgepraat.

Een generatiepact is een afspraak tussen werkgevers en vakbonden die oudere werknemers de gelegenheid biedt om in deeltijd te gaan werken. Hun pensioenopbouw blijft daarbij volledig op peil. En de werkgever kan zonder meerkosten de vrijgevallen formatieruimte met nieuwe, jonge werknemers herbezetten.

Verder is in het thema Werkgelegenheid onder andere ook aandacht besteed aan arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Scholing en ontwikkeling
In het thema Scholing en ontwikkeling hebben de werkgevers uiteengezet dat hun voorstellen hierover zijn ingegeven door de werkgeversvisie dat medewerkers de regie over hun eigen loopbaan naar zich toe moeten trekken. Werkgevers zullen werknemers hierin stimuleren en faciliteren, maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij werknemers. 

Ook wordt van medewerkers tot aan hun pensioen verwacht dat ze flexibel zijn en zich blijven ontwikkelen. Dit om te voorkomen dat medewerkers stilstaan en niet meer (kunnen) aanhaken bij nieuwe ontwikkelingen, waardoor hun inzetbaarheid bij de corporatie – maar ook die op de arbeidsmarkt – onder druk komt te staan. De vakbonden delen op grote lijnen deze werkgeversvisie op scholing en ontwikkeling.

Volgend overleg
In de volgende onderhandelingsronde op 22 mei 2017 zijn bovenstaande thema’s opnieuw gespreksonderwerp. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dan ook het thema Arbeidsomstandigheden besproken. Via Aedes.nl, dossier Arbeidsvoorwaarden houden we u op de hoogte van het onderhandelingsproces.