Verenigingscongres 26 november 2015: Aedes-benchmark en transparantietool

Het halfjaarlijkse verenigingscongres voor de leden van Aedes vond plaats op 26 november 2015 in Amsterdam. Naast de nieuwste editie van de Aedes-benchmark stonden de transparantietool en de rol van het WSW op de agenda. Verder bespraken Aedes-leden verenigingszaken als begroting, contributie en benoemingen van bestuursleden.

Aedes-voorzitter Marc Calon startte het congres met de politieke actualiteit rond vergunninghouders. Calon benadrukte dat de opvang van vergunninghouders de kerntaak is van corporaties. ‘Maar het gaat niet alleen om huisvesting. We moeten meer inzetten op integratie, werk en leefbaarheid en zorgen dat ze zo snel mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Daarvoor is het belangrijk dat vergunninghouders verspreid worden gehuisvest, in kleine groepen.’ Ook benadrukte Calon dat we trots mogen zijn op de sociale huisvesting in Nederland en de leefbaarheid in de wijken. ‘We leven in een paradijs in vergelijking met andere Europese steden. We doen ons best het goede werk dat corporaties doen uit te dragen.’

Aedes-benchmark
De publicatie van de tweede editie van de Aedes-benchmark was een van de belangrijkste onderwerpen van het congres. Ruim 319 woningcorporaties deden er aan mee en de benchmark beslaat zo’n 97,5 procent van de verhuureenheden van de branche. Het huurdersoordeel steeg van 7,3 naar 7,4. De bedrijfslasten waar corporaties invloed op hebben namen met 5 procent af, onder andere door een daling van de personeelslasten. De bedrijfslasten waarop corporaties geen invloed hebben stegen. Dat komt vooral door de verhuurdersheffing.

Pilots legitimatie
Woningcorporaties maakten tijdens het congres van november 2014 afspraken over legitimering van de sector: met name over transparantie en de invloed van stakeholders. Afgelopen jaar vonden er in dat kader diverse pilots plaats. Onder andere met de transparantietool, hiermee kunnen corporaties direct de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes inzichtelijk maken voor stakeholders. Diverse partijen, zoals minister Blok en de VNG reageerden positief op het instrument. Het bestuur gaat op zoek naar een externe partij die de transparantietool kan valideren. Het streven is dat corporaties in de loop van 2016 gebruik kunnen maken van de tool, bijvoorbeeld bij het maken van prestatieafspraken.

Positie en rol WSW
Het Algemeen Bestuur legde verantwoording af over de belangenbehartiging over de relatie met en de rol van het WSW. Het Aedes-bestuur kondigde aan een contract hierover te tekenen met het WSW. Dit gaat onder andere over de informatiepositie en het adviesrecht van Aedes. Aedes-lid Johan Westra (Thuisvester) onderzoekt zelf een alternatieve route voor het oprichten van een vereniging van deelnemers aan het WSW.

Benoeming bestuur
Tonny van de Ven en Joke Hofman werden tijdens het congres benoemd als nieuwe leden van het bestuur van Aedes. Zij vervangen Maria Molenaar en Rein Hagenaars die het bestuur verlaten.

Tot slot keurden de leden van Aedes tijdens hun congres de begroting en contributieregeling voor 2016 goed.