Vereniging

Commissie Governancecode

Update

In de Governancecode hebben de corporaties die lid zijn van Aedes neergelegd waar zij voor staan en waarop zij kunnen worden aangesproken. Het gaat daarbij om de kwaliteit van wonen en leven die corporaties bieden. De Governancecode is van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) samen.

Door middel van de Governancecode waarborgen corporaties effectief toezicht, een transparante inrichting van de, een voortdurende dialoog met belanghouders in hun omgeving en een zorgvuldige omgang met hun klanten. De leden van Aedes en de VTW verantwoorden zich hierover actief.

De huidige Governancecode is van kracht sinds 1 mei 2015. Op grond van de statuten maakt de Governancecode onderdeel uit van de lidmaatschapseisen van Aedes.

Ieder die hierbij een redelijk en direct belang heeft, kan indien hij van oordeel is dat een corporatie niet voldoet aan het in de Governancecode bepaalde, zich wenden tot de Commissie Governancecode. De Commissie Governancecode spreekt zich uit over de vraag of een corporatie al dan niet heeft gehandeld in strijd met de Governancecode.

De Commissie Governancecode adviseert met haar uitspraak het bestuur van Aedes of aan het handelen van een lid in strijd met de Governancecode (verenigingsrechtelijke) sancties zijn verbonden. Het bestuur van Aedes kan hiertoe besluiten.

Benoeming en opdracht aan de Commissie Governancecode wordt vastgelegd in een reglement en is openbaar. Het reglement wordt vastgesteld door het congres van Aedes. De leden van de Commissie Governancecode worden benoemd door het bestuur van Aedes. De Commissie Governancecode is onafhankelijk.

Governancecode vervangt AedesCode
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode verdwijnt. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode.

De Commissie Governancecode is als volgt samengesteld:

  • mevrouw drs. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
  • de heer dr. J. W. A. (Asje) van Dijk
  • mevrouw mr. D. (Danielle) Rethmeier-Marres
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Praktische informatie: