Corporaties en bouwers komen met gezamenlijke ideeën voor verduurzaming

Gebruik bestaande technieken om corporatiewoningen te verduurzamen en ontwikkel los daarvan een tweede spoor voor innovaties. En zorg ervoor dat de bewoners blij worden van de te nemen maatregelen. Dat waren de hoofdlijnen van de tweede Aedes-Bouwend Nederland Verduurzamingstafel op 31 januari 2018 op de Bouwcampus in Delft.

Op initiatief van Aedes-voorzitter Marnix Norder en de voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen vormden directeuren van woningcorporaties en bouwbedrijven toen combinaties om ideeën te ontwikkelen om corporatiewoningen met 30 procent minder kosten CO2-neutraal te maken: de Duurzaamheids Challenge.

Tijdens de tweede Verduurzamingstafel presenteerden en bespraken zij hun voorstellen in acht pitches. Te gast waren Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft en Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vaart maken
De doelstellingen voor verduurzaming zijn al vastgelegd in de Bouwagenda. Het tweesporenbeleid kwam in verschillende pitches naar voren. Duidelijk is dat de ontwikkeling van innovaties, behalve veel geld, ook veel tijd kost, terwijl bouwers en corporaties juist vaart willen maken met verduurzaming. De voorkeur gaat uit naar bestaande technieken die later verrijkt kunnen worden met innovaties, zoals met name isolatie, verwarming en all electric. ‘Laaghangend fruit’ daarbij is dat duizenden woningen kunnen worden aangesloten op warmtenetten waar ze al boven staan, maar nog niet van profiteren. De Bouwcampus is bij uitstek geschikt om kennis te delen en de Bouwagenda om te innoveren.
 
Het is belangrijk bewoners zo vroeg mogelijk bij de plannen te betrekken. Tijdens de bijeenkomst discussieerden de aanwezigen over het belang om de huurlasten gelijk te houden of niet. Waarschijnlijk gaan deze omhoog, maar daar krijgen de bewoners veel comfort voor terug. Een extra subsidie zou dat kunnen opvangen. Bewoners moeten in elk geval weten dat verduurzaming de komende jaren gaat spelen.

Subsidie
De overheid heeft per jaar zo’n 100 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast investeert het Rijk miljoenen in innovatie, aldus Licher. De vormgeving van het innovatiebeleid wil Licher met de Bouwagenda afstemmen. Hij pleitte voor woonlastenvoordeel, vooral in het begin van het verdere verduurzamingstraject, en wil dat bouwers en corporaties snel met concrete voorstellen komen. Een van de pitchers vond een centrale regie essentieel; de overheid kan landelijk alle partijen om de tafel krijgen, inclusief gemeenten en bewoners.

Langdurige samenwerking
De enorme verduurzamingsopgave kan alleen door langdurige samenwerking tussen bouwers en corporaties worden volbracht, luidde de conclusie. Daarvoor is vertrouwen nodig. Hermans benadrukte de noodzaak om breed toepasbare concepten te ontwikkelen en informatie en expertise uit te wisselen. Aedes-voorzitter Norder prees de collectiviteit en gepresenteerde ideeën en drong erop aan de Verduurzamingstafel via de websites van Aedes en Bouwend Nederland en andere publicaties onder de aandacht te brengen om een olievlekwerking te creëren. Verhagen sloot zich bij die waardering aan.