Adviesraad Rli: sneller bouwlocaties beschikbaar

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) doet in haar rapport Grond voor gebiedsontwikkeling aanbevelingen aan het kabinet om het grondbeleid te moderniseren. Bouwlocaties moeten sneller beschikbaar komen. Rli vindt dat het kabinet daarvoor verdergaande maatregelen moet nemen dan voorzien in de nieuwe Omgevingswet (verwacht in 2019). Woningcorporaties willen de komende jaren meer sociale huurwoningen bouwen, maar daarvoor moeten gemeenten wel meer bouwlocaties beschikbaar stellen. Grootstedelijke corporaties gaven onlangs aan dat het aanbod nog te beperkt is.

Rli beveelt aan dat niet alleen gemeenten instrumenten van grondbeleid mogen inzetten. Dat moet onder voorwaarden worden toegestaan aan andere bouwinitiatiefnemers zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en collectieve opdrachtgevers.

Snellere procedures
Ook doet de Rli aanbevelingen om procedures te versnellen. Zo wil ze aan het zelfrealisatierecht van grondeigenaren een termijn koppelen waarbinnen de bouw klaar moet zijn. En beveelt zij aan de onteigeningsprocedures te versnellen door vaste termijnen te stellen en rechtstreeks beroep bij de Raad van State mogelijk te maken.

Verder pleit de Rli voor een wettelijke regeling voor regionale verevening tussen gemeenten die samenwerken aan regionale opgaven. En doet de raad een voorstel om belasting te kunnen heffen over toekomstige waardestijging als gevolg van gebiedsontwikkeling.