Corporaties aan de slag met standaardiseren grootboek

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dPi/dVi) in te richten. Eén van de voorwaarden om dit te bereiken is het opstellen van een referentie grootboekschema (RGS). Woningcorporaties kunnen daar nu mee aan de slag.

Een onderdeel van die betere informatievoorziening is dat corporaties zoveel mogelijk op dezelfde wijze gegevens gaan vastleggen om zo makkelijk deze gegevens te kunnen uitwisselen. Corporaties moeten daarvoor onder andere het grootboek standaardiseren. In Nederland bestaat al een RGS om beter en sneller financiële rapportages te maken. Verschillende sectoren hebben al hun eigen variant. Aedes werkt samen met een groep corporaties aan een variant van een referentie grootboekschema voor de corporatiesector, deel uitmakend van het thema Digitalisering en informatievoorziening. Het eerste concept is beschikbaar.
 
Het gebruik van RGS is niet verplicht. Corporaties die het gaan inrichten, merken op termijn wel de voordelen hiervan, zoals een snellere en betere uitwisseling van verantwoordingsinformatie en daardoor lagere administratieve lasten.
 
Update: RGS pilot van start
Op 5 juni 2018 waren softwareleveranciers van primaire systemen bijeen om te brainstormen over een pilot met het RGS. Wat is de impact op processen en software? Waar loop je als corporatie en als softwareleverancier tegenaan als je RGS gaat gebruiken en hoe los je dat op.  

Leveranciers Nccw, Aareon, Cegeka, Ctac, Itris gaan samen met verschillende corporaties aan de slag met de RGS pilot. Iedere levrancier wordt gekoppeld aan een corporatie en samen gaan ze jaarrekeningen genereren vanuit het RGS binnen hun softwarepakket. De ervaringen die ze hierbij opdoen moeten onder andere leiden tot een implementatiehandleiding RGS voor corporaties. De pilot loopt tot het najaar. 

Momenteel bevindt het RGS zich in een concept-fase en voeren corporaties een review uit. De reviews zijn inmiddels verwerkt. De oplevering aan de sector is met enkele weken vertraagd omdat de RGS beheergroep de huidige versie nog bekijkt. In afwachting op het oordeel van deze groep.

Softwareleveranciers enthousiast
De bijeenkomst voor softwareleveranciers van 9 maart 2018 leidde tot positieve reacties. Zij zien de voordelen van een standaard grootboek. Leveranciers lieten weten dat zij een RGS kunnen ondersteunen. Alle deelnemers hebben toegezegd mee te willen werken aan de proef.