Proces

Minister: 'Wellicht minder overdrachtsbelasting in krimpgebieden'

Update

Minister Blok voor Wonen onderzoekt of de overdrachtsbelasting in krimpgebieden in bijzondere gevallen omlaag kan of zelfs helemaal kan verdwijnen. Na de zomer informeert hij de Tweede Kamer hierover. Dat beloofde de minister tijdens een Kamerdebat over bevolkingskrimp, op donderdag 16 april 2015.

Overdrachtsbelasting
Een lagere overdrachtsbelasting biedt woningcorporaties de mogelijkheid om te helpen leegstand en verpaupering van woningen in krimpgebieden tegen te gaan. Overdrachtsbelasting is de belasting die een koper betaalt wanneer hij vastgoed koopt. Met een lagere of zelfs helemaal geen overdrachtsbelasting, hebben corporaties meer ruimte om bijvoorbeeld leegstaande particuliere woningen te kopen, tijdelijk te verhuren en uiteindelijk te slopen.

Verhuurdersheffing
Minister Blok weigert voorlopig de verhuurdersheffing voor corporaties in krimpgebieden in sommige gevallen (verder) te verlagen of er in het geheel van af te zien, ondanks verzoeken van Kamerleden. Op dit moment kunnen woningcorporaties in krimpgebieden aanspraak maken op een heffingsvermindering bij woningen die ze slopen. Enekele Kamerleden stelden een verdere verlaging of kwijtschelding van de heffing voor bij initiatieven als dat van de provincie Limburg. Volgens dat plan koopt een corporatie particuliere koopwoningen op, verhuurt ze twintig jaar als sociale huurwoningen, en sloopt ze na die tijd. Hiermee wordt leegstand voorkomen.Om investeringen als deze financieel haalbaar te maken voor woningcorporaties, steunt Aedes het voorstel deze (nieuw aan te kopen) woningen uit te sluiten van de verhuurdersheffing.

De wet op de verhuurdersheffing loopt tot en met 2017. Een eventuele wijziging van de verhuurdersheffing is volgens minister Blok pas aan de orde bij de evaluatie van de verhuurdersheffing, die start in 2016. Dit betekent onder meer dat corporaties in de Achterhoek, een gebied dat recent ook de krimpstatus heeft gekregen, op dit moment geen aanspraak kunnen maken op deze heffingsvermindering.

Krimpcriteria
Ook weigerde Blok meer regio’s de status ‘krimpgebied’ te geven. Hij neemt daarmee de aanbevelingen niet over die de commissie-Krikke deed over de verruiming van de krimpcriteria. De Tweede Kamer ziet dit anders en zal een motie indienen die er in voorziet dat Noordoost-Friesland ook de formele status van krimpgebied zal verkrijgen. Gebieden als Oost-Drenthe en Zuidoost-Friesland, waar ook sprake is van bevolkingsdaling, werden hierbij ook genoemd, maar daarvoor lijkt vooralsnog geen meerderheid in de Kamer.

Sloop- en onttrekkingsfonds
Daarnaast ziet Blok niets in een ‘sloop- en onttrekkingsfonds’ waar de Rijksoverheid voor betaalt. Met geld uit een sloop- en onttrekkingsfonds zouden leegstaande woningen uit de markt gehaald kunnen worden, om zo verkrotting van woningen te voorkomen. De minister vindt echter dat zo’n fonds niet door het Rijk gevuld zou moeten worden. Een rol voor de provincie ligt hier meer voor de hand, aldus Blok.

UPDATE: moties aangenomen
De Tweede Kamer nam op dinsdag 26 mei 2015 een motie aan van onafhankelijk Kamerlid Van Vliet. Daarin vraagt hij de regering om de rol van woningcorporaties te onderzoeken bij het aanpakken van leegstand in de particuliere woningvoorraad in krimpgebieden. Verder stemde de Kamer onder meer in met een motie van Albert de Vries (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) om Noordoost-Friesland de formele status van krimpregio te geven.