Dossier

Teams Innovatiechallenge 2018-2019

Update

De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap en de markt vinden om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor leefbare wijken. Zes teams startten op 27 september 2018 en willen echte vernieuwing realiseren rondom hun eigen startvraag. 

Team 1 Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn
Team 2 Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten
Team 3 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven
Team 4 Tijdelijk en fijn (t)huis
Team 5 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid
Team 6 Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Team 1 Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn

Startvraag: 
Hoe komen we - in de ruimtes die nu ontstaan - tot nieuwe bestuurlijke arrangementen binnen integrale/samenhangende aanpakken op het gebied van wonen, zorg en welzijn die enerzijds zorgen voor passende zorg en begeleiding en tegelijkertijd zorgen voor een fijne en betrokken leefomgeving? Hoe heffen we belemmeringen op (bijvoorbeeld rond protocollen, privacy of vak/hulpverleningsgericht) en hoe kunnen we deze arrangementen succesvol vermenigvuldigen?

Vraageigenaar:
Walter Hamers, bestuurder Talis

Teamleden:                     
Jacques Steegemans, manager Leefbaarheid Talis 
Kim Oude Luttikhuis, senior adviseur Atrive
Jolanda van Boven, juriste en mede-oprichter ‘Leertuin Samenwerken aan Zorg & Veiligheid’ en Stichting ‘Veilige Haven’ 
Sandra van Gaalen, directeur Maatschappelijk Presteren Lefier
Ingrid Hendriks, regiomanager Nijmegen Iriszorg
Madeleine Theunissen, manager wonen en opgroeien Entrea
Maarten Davelaar, onderzoeker en social innovator
Barbara Boschman, senior adviseur Gemeente Nijmegen 
Joos Meesters, docent-onderzoeker Pedagogiek en betrokken bij Civil Society Lab Leefbaarheid, HAN
Sabien Lukassen, eigenaar Onder de Bomen 
Han Rouwenhorst, regisseur Rijk van Nijmegen@ (RVN@)
Annelies Kooiman, senior adviseur Movisie
Igor van der Vlist, manager Jeugd en Sociale Wijkteams, Sterker Sociaal Werk 
Bert Frings, wethouder WMO, Jeugdzorg, GGZ Gemeente Nijmegen i.s.m.
Jan Bannink, projectmanager Zorg en Welzijn Gemeente Nijmegen
Erik de Vries, lector Innovatie in de Publieke Sector, HAN
Pim Dijkstra, bestuurder Stichting NEOS en bestuurslid Federatie Opvang
Lilian Klinkenberg, directeur Woonbron
Hassan Najja, directeur-bestuurder SOR
Krista Bosman, adviseur Maatschappelijke Huisvesting De Alliantie

Team moderator: Sven Turnhout (KWH) 

Team 2  Community building, sociale stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten         

Startvraag: 
Hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende integrale aanpak met alle betrokken actoren in de wijk/buurt, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen met plezier wonen en ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid daaraan een bijdrage levert?

Vraageigenaren:
Moniek van Balen, directeur-bestuurder UWOON
Karin Verdooren, directeur-bestuurder GroenWest                      

Teamleden: 
Roeline Visscher, teamleider Leefbaarheid UWOON
Lucia Schuddeboom, adviseur Beleid GroenWest
Marion de Wolf, woonconsulent GroenWest
Fenneke Wekker, socioloog Universiteit van Amsterdam
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland in duo met Arthur Notermans, lid Raad van Bestuur Espria (w.o. GGZ Drenthe)
Menno Hurenkamp, politicoloog en journalist Universiteit van Amsterdam en Universiteit voor Humanistiek
Gert-Jan van Noort, wethouder (o.a. sociaal domein en zorg) Gemeente Harderwijk i.s.m.
Bert van Putten, beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg Gemeente Harderwijk 
Jan Willem van Zuthem, bestuurder Kwintes
Martien Brander, directielid gemeente Woerden
Roel van den Dool, manager Stichting Ontmoeting
Robert Olde Heuvel, stadsstrateeg Welbions
Jaap van der Stel, lector Geestelijke Gezondheidszorg Hogeschool Leiden
Arjan Widlak, directeur Kafkabrigade (13 dec. aanwezig)
Carla Venema, directeur Zorgdat
Lisette Cozijnsen-Van Erp, teamchef West-Veluwe Nationale Politie (13 dec. vervangen door Bert Eveleens, teamchef)
Dick de Groot, voorzitter Corporatieraad UWOON
Karin van Beurden, lector Product Design Saxion
Ferry Koster, bijzonder hoogleraar Innovatieve Samenwerking TIAS en wetenschappelijk directeur ICOON 
Marjet Zeegers, initiatiefnemer Vitale Verbindingen, veranderkundige en expert verslavingszorg, GGZ, jeugdzorg en pleegzorg
Jan Jans, directeur Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg Midden Nederland

Team moderator: Antoinette van der Linden (KWH)

Team 3 Nieuwe coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven 

Startvraag: 
Hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen (in het denken) en hoe verzilveren we deze gezamenlijke ambitie in het ‘doen’?

Vraageigenaren:
Peter van der Hout, directeur-bestuurder Beter Wonen
Susan van der Steen, lid van het Bestuursteam HW Wonen

Teamleden:
Jan Huizinga, secretaris RvC Sint Joseph 
Hanneke de Rijter, manager Strategie en Beleid Beter Wonen
Jolanda van der Vijver, teamleider wijkteam HW Wonen
Lea den Broeder, wetenschappelijk adviseur beoogd lector Gezondheid en Omgeving, Hogeschool van Amsterdam
Roelant van Geuns, lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam
Judith Schotanus, eigenaar Studio Schotanus
Martin Stam, mede-oprichter COEVA en Eropaf! en vmg. lector Outreachend werken en innoveren, Hogeschool van Amsterdam
Anna van der Stok, vernieuwende, frisse denker en doener op het snijvlak van psyche, technology en doelgroepen 
Miranda ten Cate, manager Gebiedsteam Lefier
Bettina Bock, hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen (in ieder geval 13-12)
Annelies Acda, adviseur Gezond in … Pharos 
Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie Hogeschool van Amsterdam en prof. Urban Design
Wilma Rikkers, woonconsulent Laurens Wonen
Marjet van Houten, senior adviseur Participatie Movisie
Vernon Daal, programmamanager Meedoen & Invloed Woonstad Rotterdam
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie en projectleider integrale aanpakken wonen, zorg en welzijn
Marith Bloem, algemeen directeur Hendriks SGR

Team moderator: Simone Boeren (Aedes)

Team 4  Tijdelijk en fijn (t)huis

Startvraag: 
Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting van kwetsbare doelgroepen en leefbare wijken voor iedereen?

Vraageigenaar:
Hedy van den Berk, directeur-bestuurder Havensteder

Teamleden: 
Femke Sybrandi, manager Wijken en Beleid Havensteder 
Ineke Wilson, projectleider Wijken en Beleid Havensteder
Erik Snel, assistent professor Sociology Erasmus Universiteit Rotterdam
Esther van der Hoeven, regiocoördinator Rotterdam Vluchtelingenwerk
Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang 
Daniëlle van den Heuvel, stadsmarinier Gemeente Rotterdam
Pieter Stoutjesdijk, founder The Newmakers (eventueel in duo met Freek van Zeist, managing partner The Newmakers)
Ellen van den Bergh, directeur Middin (13-12 iets later aanwezig)
Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Lucy Barreiro de León, manager Wonen SOR
Richard Scalzo, directeur MEE Rotterdam-Rijnmond in duo met Liesbeth Nicolas, manager Marketing en Innovatie MEE Rotterdam-Rijnmond
Paula van Zijp, directeur Wonen Bavo Europoort
Manon vanderKaa, directeur KBO-PCOB in duo met Mariëlle van Oort, hoofd Belangenbehartiging KBO-PCOB
Harry Doef, directeur Zorg Goodwillcentra/Leger Des Heils Amsterdam
Rob Gründemann, lector Organiseren van verandering in het publieke domein Hogeschool Utrecht
Dick Couvee, diaconaal predikant Pauluskerk Rotterdam (13-12 aanwezig)
Mirjam Geerse, associate Stichting Verre Bergen
Kees Jan Jacobs, senior beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam

Team moderatoren: Mirjam Ottens (HAN) en Ivonne Couwenberg (BlomBerg Instituut)

Team 5 Gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Startvraag: 
Hoe krijgen we - vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid - onze huurders in een andere rol waardoor er ander gedrag tot stand komt dat bijdraagt aan fijne, leefbare en veilige wijken? Welke prikkels vanuit de corporatie zijn dan nodig, hoe geven we deze prikkels in praktische zin vorm en ‘what’s in it’ voor de huurder?

Vraageigenaar:
Roland Marx, directeur-bestuurder Leystromen

Teamleden:
Machlon de Rooij, change manager Leystromen
Dick van Ginkel, diverse toezichthoudende functies (lid, vz. RvT) en expertise legitimiteit, verbonden aan Consort
Henk Voerman, manager Wonen Openbaar Belang
Gerda van Dijk, hoogleraar Publiek Leiderschap VU Amsterdam
Mark McDonnell, participatieconsulent Leystromen 
Ger Haan, voorzitter Corporatieraad
Henk de Groot, voorzitter Uw Huurdersraad 
Yaël Rosen, expertise gedragsverandering, jonge twintiger Bureau Jonge Honden
Annette Klarenbeek, lector programmalijn ‘gesprek’ Crossmediale Communicatie Publieke Domein Hogeschool Utrecht (PubLab)
Els van der Schans, manager Wonen Haag Wonen
Sophie Pauwels, expertise Eigenaarschap Inicio (Ina Wernsen, expertise Eigenaarschap Inicio – back up)
Sander Sparenberg, adviseur Omgevingswet en Wonen, Zorg en Welzijn JSO
Bernadette van der Heiden, ketenregisseur Trivire
Bob Janse, kwartiermaker / marktmeester Laurens Wonen
Charlotte Post, projectleider duurzaamheid en bewonersparticipatie Spectrum Elan
Alfons van Kesteren, manager Wijkbeheer Woningstichting Den Helder

Team moderator: Karlijn Liebregts (BlomBerg Instituut)

Team 6  Zwakke wijken in de greep van ondermijning

Startvraag: 
Hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning?

Vraageigenaar:
Hester van Buren, directeur-bestuurder Rochdale

Teamleden:
Marlies van Gelderen, programmamanager Buurtgericht Werken Woningstichting Rochdale
Stijna den Haan, hoofd RIEC Amsterdam-Amstelland 
Marij Tiemessen, directeur Verder recherche en woondiensten
Imrat Verhoeven, universitair docent Bestuur en Beleid UvA
Wendy van der Krift, oprichter VeelzijdigVeilig
Thijs van Mierlo, directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Yvette Schoenmakers, criminoloog en onderzoeker i.s.m. Annerieke Coenraads, senior procesregisseur Veiligheid en Zorg, gemeente Amsterdam 
Mireille Geldorp, Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Amsterdam (Actiecentrum Veiligheid en Zorg)
Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector, Universiteit voor Humanistiek (7 febr.)
Jesse Jop Jörg, stadmaker en initiatiefnemer van o.a. WE THE CITY in duo met Katusha Sol, mede-oprichter Placemakers en De Buurtcamping, docent Urban Studies UvA 
Jacqueline van Loon, directeur en lid Raad van Bestuur !Woon
Lex Veldboer, lector Stedelijk Sociaal Werken Hogeschool van Amsterdam
Judith van Enckevort, gebiedsregisseur Tiwos
Patrick van den Brink, directeur Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
Norbert Kalker, jeugdwerker Surplus Jeugdwerk
Birgit Oelkers, sociaal ondernemer & community builder Plan en Aanpak
Yvonne Balemans, teamleider Wonen en Beheer Thuisvester

‘Kennislijn’:
Paul Duijn, criminoloog en strategisch analist FIOD 

Deelname
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Ivonne Couwenberg via couwenberg@blomberginstituut.nl of 073 – 684 25 25.