Proces

Afspraken ministerie, WSW en gemeenten over borging tijdelijke liquiditeitssteun

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt over het verstrekken van tijdelijke liquiditeitssteun aan woningcorporaties. In de nieuwe werkwijze worden gemeenten meer betrokken.

Afspraken
De afspraken houden het volgende in:

  • Het WSW verstrekt alleen borging voor leningen ten behoeve van tijdelijke liquiditeitssteun in acute en onvoorziene situaties. De minister moet vooraf toestemming geven voor deze borging, zodat hij kan toetsen of er echt geen andere manier is om een faillissement van de corporatie te voorkomen. De minister vraagt hierbij de VNG om haar zienswijze.
  • Gemeenten en Rijk vormen samen de achtervang. Anders dan bij reguliere borging, zal bij de borging van een lening voor tijdelijke liquiditeitssteun geen ‘schadegemeente’ worden aangewezen: alle gemeenten staan gezamenlijk garant voor 50 procent, het Rijk voor de andere 50 procent.
  • De geborgde lening voor tijdelijke liquiditeitssteun heeft een looptijd van twee jaar. De woningcorporatie die gebruik maakt van zo’n geborgde lening, moet deze binnen twee jaar aflossen.
  • Wanneer een corporatie een geborgde lening voor tijdelijke liquiditeitssteun afsluit, moet zij binnen vier weken een saneringsaanvraag bij het WSW indienen. Wanneer nodig kan deze termijn eenmalig met vier weken worden verlengd.

Liquiditeitssteun
Woningcorporaties vragen tijdelijke liquiditeitssteun aan als zij niet genoeg geld in kas hebben om de financiële continuïteit van hun organisatie te waarborgen. Dit gaat in de vorm van leningen bij banken, waarvoor het WSW, het Rijk en gemeenten garant staan.

De VNG liet in 2012, naar aanleiding van de perikelen rond Vestia, een onderzoek instellen naar de positie van gemeenten in de achtervang van het WSW. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat er geen duidelijk beleidskader was voor het verstrekken van tijdelijke liquiditeitssteun. Om die reden hebben BZK, WSW en VNG nu deze afspraken gemaakt.