Instrument

Handreikingen reglement financieel beleid en beheer

Update

Update: modellen voor statuten vooralsnog niet geactualiseerd

Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben twee handreikingen over de implementatie van het reglement financieel beleid en beheer gepubliceerd. Bij de handreikingen horen modellen (treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut) die corporaties naar eigen inzicht kunnen gebruiken. De handreikingen zijn onder dit artikel te downloaden.

Woningcorporaties zijn verplicht om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen. De handreikingen van Aedes en VTW helpen corporaties bij de implementatie van een dergelijk reglement. De ene handreiking gaat over de implementatie van het reglement in brede zin, met bovengenoemde statuten. Corporaties kunnen die als naslagwerk gebruiken bij het opstellen van hun eigen stukken. De andere handreiking presenteert een methodiek (Management Control Framework) waarmee corporaties op basis van een systeemaanpak hun doelstellingen kunnen managen.

Statuten niet geactualiseerd
Eerder meldde Aedes dat ze de modellen voor het treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut zou actualiseren. Dit is voorlopig niet het geval. Daarvoor heeft Aedes te weinig op- en aanmerkingen van leden ontvangen over de statuten. Bovendien zijn de drie bovengenoemde statuten bedoeld als naslagwerk en niet als voorschrijvend model. Corporaties kunnen dus hun eigen statuut naast de gepubliceerde modellen leggen en daar waar nodig passages uit de modellen opnemen in de eigen statuten. Indien er aanleiding toe is – bijvoorbeeld door een wetswijziging –  zal Aedes de statuten wél actualiseren.

Reglement in bredere context
De verplichting voor corporaties om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen is onderdeel van een brede ontwikkeling in het financieel beheer, de verantwoording en het intern toezicht bij organisaties die een publiek belang dienen. De Handreiking implementatie reglement financieel beleid en beheer kan fungeren als stimulans in de gesprekken tussen raad van commissarissen en het bestuur van corporaties over dit onderwerp.

Doelstellingen managen
De omgeving waarin corporaties opereren is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Naast nieuwe wetgeving, kregen zij te maken met toenemende invloed van ministerie, gemeenten en huurders. De handreiking over het Management Control Framework (MCF) bevat een voorstel voor het managen van de (volkshuisvestelijke) doelstellingen. Een MCF kan corporaties helpen bij een risicogerichte systeemaanpak van alle bedrijfsactiviteiten, uitvoering van toezicht en het afleggen van verantwoording tot in de haarvaten van de corporatie. De invoer van een dergelijke aanpak zal een aantal jaren in beslag nemen. Aedes en VTW geven met deze publicatie een eerste aanzet om het gebruik van een MCF te stimuleren.