Proces

Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

De Stuurgroep Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft een nieuwsbrief gemaakt over de stand van zaken om de informatievoorziening in de corporatiesector te verbeteren. Daarover sloten Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 een convenant. Een van de acties is het aansluiten van de sector op Standard Business Reporting (SBR) en toewerken naar het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen corporaties en opvragende partijen. 

Een belangrijke doelstelling is het verminderen van de administratieve lasten met gemiddeld 10 procent per jaar gedurende 5 jaar. Alle convenantspartijen kijken hiervoor kritisch naar nut en noodzaak van de hoeveelheid gegevens die voor de prognose (dPi) en verantwoording (dVi) wordt opgevraagd. 

Corpodata
De stuurgroep komt op 24 april 2018 bijeen om een definitieve keuze te maken tussen het invoeren van SBR voor dPi 2018 of het nogmaals aanpassen van Corpodata hiervoor. Gezien de mogelijke invloed op de corporaties en softwareleveranciers hecht de stuurgroep veel waarde aan een zorgvuldige besluitvorming. Donderdag 26 april 2018 brengt de stuurgroep een volgend informatiebericht uit met daarin hun keuze en de onderbouwing daarvan. 

Binnenkort komt het ketenteam SBR-wonen met een nieuwsbrief over wat dat betekent voor woningcorporaties. Heeft u vragen over dit bericht of is iets niet duidelijk, stuur dan een e-mail naar het ketenteam op: info@sbr-wonen.nl.