Verdieping

Verantwoorde inzet van derivaten

Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve organisaties en rentelasten zijn een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfslasten. Een stijging van de rentelasten kan de financiële positie van corporaties snel uithollen. Actief renterisicobeheer is daarom een vanzelfsprekend onderdeel van het financiële beleid van woningcorporaties.

In de afgelopen jaren is ook bij woningcorporaties het gebruik van derivaten in dit renterisicobeheer toegenomen. Derivaten helpen corporaties ongewenste fluctuaties in de kapitaalmarktrente en de kasstromen te beheersen. Ze worden wereldwijd door allerlei bedrijven en instellingen voor dit doel gebruikt

Geen speculatie
Onverantwoorde en speculatieve inzet van derivaten kan leiden tot onaanvaardbare en onbeheersbare risico’s, zo heeft de harde les van Vestia geleerd. Dat nooit meer. Maar het is niet juist daaruit de conclusie te trekken dat corporaties geen gebruik zouden mogen maken van derivaten.

Corporaties kunnen met verantwoord gebruik van derivaten renterisico’s afdekken en daarmee veel geld besparen op hun financieringskosten. Daardoor kunnen ze meer investeren in hun maatschappelijke taken. Inzet van derivaten moet daarom professioneel gebeuren, corporaties moeten weten wat ze doen en er hun organisatie op inrichten. Er mogen eisen aan de inzet van derivaten gesteld worden waarop toezicht wordt gehouden.

CFV-onderzoek
Het CFV heeft in 2012 een inventarisatie gemaakt van het gebruik van derivaten door woningcorporaties. Het onderzoek ‘Renterisico's beheerst of financiële risicos vergroot’ (31 mei 2012) is gebaseerd op een enquête onder 162 corporaties die derivaten hanteren. Tussen corporaties bestaan grote verschillen. Naast een analyse bevat het rapport aanbevelingen voor zowel corporaties als voor aanscherping van de regelgeving. Spies ziet de aanbevelingen van het CFV als ondersteuning bij het formuleren van beleidsregels voor derivatenportefeuilles.