Proces

Aw later met oordelen scheidingsvoorstellen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) zal niet alle scheidingsvoorstellen voor 1 november 2017 beoordelen. 74 corporaties ontvangen hun oordeel pas in de loop van november, meldt de Aw op haar website. Dat heeft voor corporaties vervelende consequenties. 
 

Dat een deel van de oordelen later komt dan de bedoeling was, heeft volgens de Aw onder meer te maken met onduidelijkheid over WOZ-waarden. Natuurlijk moeten alle gegevens wel kloppen, maar het is voor woningcorporaties wrang dat de Aw nu voor de zoveelste keer vertraging veroorzaakt. Corporaties hebben hierdoor mogelijk te weinig tijd om de scheiding op tijd door te voeren. De late oordelen maken het ook lastig om andere verplichtingen na te komen, zoals het op tijd gereed hebben van de begrotingsvoorstellen.

Juridische splitsers krijgen voorrang
Bij de beoordeling van de scheidingsvoorstellen krijgen corporaties die kiezen voor een juridische of hybride splitsing prioriteit, liet de Aw aan Aedes weten. Voor deze corporaties zorgt een verlate beoordeling van hun scheidingsvoorstel ervoor dat implementatie per 1 januari 2018 te krap wordt. Ze hebben namelijk twee maanden nodig na goedkeuring van het voorstel.

Volgens de Aw kunnen corporaties doorgaan met de voorbereiding van de administratieve inrichting. Alleen over overheveling van bezit en de openingsbalans is nog geen zekerheid zolang er geen oordeel ontvangen is.

Administratieve scheiders ook in de knoei
Ook corporaties die kiezen voor een administratieve scheiding komen in de knoei wanneer de Aw hun scheidingsvoorstel later beoordeelt. Alle woningcorporaties moeten hun begrotingsvoorstel en dPi namelijk 15 december gereed hebben en moeten de inzichten uit de oordelen nog kunnen verwerken. Aedes maakt zich hier zorgen over en vraagt corporaties die hierdoor in de problemen komen, dit te melden bij Paul Minke via p.minke@aedes.nl. Woningcorporaties kunnen in de voorbereiding van de begroting het beste zoveel mogelijk uitgaan van de laatste inzichten.

Contact Aw
Woningcorporaties die het oordeel van de Aw zó laat binnenkrijgen dat het hen niet lukt om de scheiding of splitsing op 1 januari 2018 in te laten gaan of in de knel komen met hun begroting, worden geadviseerd contact opnemen met de Aw. Aw heeft toegezegd daar welwillend naar te zullen kijken. In de notitie Beoordeling scheidingsvoorstellen zet Aedes de juridische gevolgen van te laat ontvangen oordelen op een rij, plus de gevolgen van goed- of juist afkeuring van scheidings- en splitsingsvoorstellen.

Gevolgen afkeuring
De Aw probeert contact op te nemen met corporaties van wie ze nu al weet dat zij hun voorstellen niet goedkeurt. De Aw onderbouwt elk oordeel; bij afkeuring vermeldt de Aw op welke punten ze het voorstel afkeurt. Als de Aw een voorstel afwijst, dan krijgt de corporatie de gelegenheid om een aangepast voorstel in te dienen. Corporaties kunnen ook bezwaar indienen en beroep aantekenen tegen een negatief oordeel van de Aw. Zie de notitie voor de procedure. Aedes adviseert om, als er nog geen goedgekeurd voorstel ligt, bij de voorbereiding van de scheiding, het definitief scheidingsvoorstel als leidraad te hanteren op de punten waarover geen discussie is met de Aw.