Aedes: Positieve punten in aanpassingen woonplannen

Aedes is positief over een aantal van de aanvullende voorstellen die minister Ollongren heeft gedaan voor de woonbegroting. Zo komt er 450 miljoen euro extra om met investeringen in woningen de leefbaarheid in kwetsbare wijken en regio’s te verbeteren. Ook is de verlaging van de inkomensgrens voor alleenstaanden van de baan. Nieuw is ook dat het kabinet een maximum wil stellen aan huurverhogingen van één procent boven inflatie, ook in de vrije sector. Corporaties besloten eerder zelf al tot lagere huurstijging.

Maandag 9 november 2020 behandelt de Tweede Kamer de woonplannen van het kabinet Rutte, zoals vastgelegd in de begroting Wonen. Minister Ollongren kwam vrijdag 6 november met aanvullende voorstellen. Ze deed die na gesprekken met fracties van GroenLinks en de PvdA. Aedes stuurde een brief aan de Tweede Kamer met haar standpunten en wensen. 

Volkshuisvestingsfonds
Het kabinet maakt via een volkshuisvestingsfonds 450 miljoen euro extra vrij voor investeringen in de leefbaarheid en verduurzaming in kwetsbare gebieden: zowel wijken in steden als grens- en krimpregio’s waar de leefbaarheid onder druk staat. Het gaat om woningbouw: vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, ingrijpende verbouwingen en verduurzaming. Het geld gaat op basis van concrete investeringsplannen naar gemeenten.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn is blij dat het kabinet inziet dat de leefbaarheid in deze gebieden onder druk staat. ‘Om verdere verslechtering te voorkomen, moeten we de handen ineenslaan. Investeringen in de stenen helpen. Maar het is ook nodig om wonen, zorg, welzijn en veiligheid met elkaar te verbinden. We moeten de sociale cohesie in deze wijken verbeteren. Er is keihard een nieuwe wijkaanpak nodig.’

Toewijzingsgrenzen sociale huurwoningen
Aedes en de Woonbond hebben zich steeds verzet tegen het verlagen van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Dat voorstel haalt de minister nu van tafel, die grens blijft 39.000 euro.  Van Rijn: ‘Gelukkig. In deze tijd van woningnood houden 140.000 alleenstaanden in ieder geval zicht op een sociale huurwoning, jongeren en ouderen. Voor hen is er geen betaalbare middenhuur en ze verdienen te weinig voor dure vrijesectorhuur of koop.’

Het voorstel om de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens te verhogen naar 43.000 blijft gehandhaafd, zodat meerpersoonshuishoudens eerder toegang tot de sociale huursector krijgen. Die maatregel blijkt nu vooralsnog voor drie jaar te gelden. Martin van Rijn: ‘Voor nu prima, maar ik voorspel nu dat dat over drie jaar echt nog steeds nodig is.’

Maximale huurstijging: inflatie plus één procent
Minister Ollongren kondigt ook aan dat ze alle huurverhogingen voor een periode van drie jaar wil maximeren op inflatie plus één procent. Huurverhoging na renovatie of huurverhoging blijft wel mogelijk. Die maatregel heeft vooral effect in de vrije sector. In het Sociaal Huurakkoord spraken woningcorporaties immers af dat de huren van de meeste van hun woningen de komende jaren minder stijgen. Het is voor corporaties alleen niet meer mogelijk de huur iets extra te verhogen als een huis een overduidelijk lage huur heeft.