Fiscale status woningcorporaties

De Tweede Kamer heeft in november 2011 (behandeling Belastingplan 2012) de staatssecretaris van Financiën gevraagd om een visie op de fiscale behandeling van woningcorporaties. De Kamer stemde in met een motie, waarin staat dat corporaties geen gewone ondernemingen zijn, maar organisaties met een maatschappelijke taak.

De staatssecretaris stelde dat corporaties in zijn ogen reguliere vastgoedondernemingen zijn die op de markt in concurrentie treden. De Eerste Kamer stelde een vergelijkbare vraag, specifiek voor zorgcorporaties. Aedes heeft deze verzoeken bij Kamerleden geïnitieerd. De staatssecretaris zegde toe met een brief aan de Eerste en de Tweede Kamer te komen.

Geen concurrentie
Aedes is van mening dat er geen sprake is van concurrentie op een markt bij de exploitatie van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. De fiscale behandeling van corporaties is niet op alle terreinen in overeenstemming met de status van private onderneming met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk.

Zorgcorporaties
Een aantal woningcorporaties richt zich vooral of uitsluitend op huisvesting in combinatie met zorgvoorzieningen, met name voor ouderen. Deze zorgcorporaties vragen ook op fiscaal gebied een eigen benadering. Gezien de specifieke situaties is bij deze
corporaties vaker maatwerk nodig. De meeste zorgcorporaties staan er financieel niet sterk voor en krijgen te maken met nieuwe risico’s (bijvoorbeeld leegstand) als gevolg van het loskoppelen van de financiering van zorg en huisvesting.

De Belastingdienst wil voor zorgcorporaties komen tot een vaststellingsovereenkomst (VSO), met daarin afspraken over hoe de winst voor de vennootschapsbelasting wordt berekend. Een dergelijke VSO is er ook voor ‘reguliere’ corporaties. Aedes wil niet alleen dat een dergelijke overeenkomst fiscaal gunstig is voor zorgcorporaties, maar ook dat die praktisch werkbaar is.

ANBI-status
De Hoge Raad heeft in een uitspraak (13 januari 2012) geconcludeerd dat woningcorporaties Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn. Het werk van corporaties wordt namelijk verricht in het belang van de volkshuisvesting. Via de Geefwet (onderdeel Belastingplan 2012) zijn woningcorporaties echter uitgesloten om te kwalificeren als ANBI, waardoor ze geen aanspraak kunnen maken op de daarbij behorende fiscale behandeling.