Model arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders

De model arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders is geactualiseerd. Daarmee kan een raad van commissarissen een arbeidsovereenkomst opstellen voor een bestuurder. Het model bevat ook toelichting op een aantal onderdelen.

Het model Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie is bedoeld voor arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting direct van toepassing zijn. Het is dus niet bedoeld voor situaties waarvoor het overgangsrecht van de WNT geldt.

De VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) heeft het model geactualiseerd samen met de NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties). De handreiking bevat als bijlage een model benoemingsbesluit voor de rechtspersonenrechtelijke relatie (als bestuurder in de zin van de wet).

Governancecode
De modelovereenkomst houdt rekening met alle relevante wet en regelgeving waaronder de Woningwet, de pensioenwetgeving en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hij voldoet ook aan de afspraken in de Governancecode. De VTW adviseert om zowel voor een specifieke arbeidsovereenkomst als voor een benoemingsbesluit ook altijd nog advies aan een arbeidsjurist te vragen.