Governancecode 2020: onze waarden en normen

De Governancecode woningcorporaties 2020 is vastgesteld in de najaarscongressen van Aedes en van VTW. In de code zijn waarden en normen vastgelegd waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

De Governancecode 2020 is uitgewerkt in vijf principes over een open cultuur met ruimte voor reflectie en tegenspraak, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn, blijven leren, openstaan voor dialoog, bewustzijn en beheersing van risico’s.

De Governancecode woningcorporaties bestaat al sinds 2007 en stimuleert een opener cultuur, meer zelfreflectie bij corporaties en helpt om vaker dilemma’s met elkaar én de raad van commissarissen (RvC) te bespreken. Die signalen krijgen we regelmatig terug van partners, toezichthouders en corporatiebestuurders.

De vernieuwde code geeft bestuur en commissarissen de opdracht ervoor te zorgen dat de onderliggende principes van betekenis zijn voor iedereen die bij de corporaties werkt. Want medewerkers op alle niveaus van de organisatie dragen met hun gedrag bij aan de gewenste organisatiecultuur.

De vijf principes van de Governancecode woningcorporaties 2020:

  • Principe 1: Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  • Principe 2: Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  • Principe 3: Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak en daarop aanspreekbaar.
  • Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  • Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.

De vijf gezamenlijke principes zijn nader uitgewerkt in een aantal bepalingen.

Naleving, monitoring en handhaving

Bestuur en RvC vermelden in het jaarverslag op welke manier de principes van de Governancecode in het afgelopen boekjaar zijn toegepast. Iedere belanghebbende kan de corporatie daarop aanspreken. Mocht een corporatie zich hier niet aan hebben gehouden dan kan een belanghebbende een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Waardenmodel

Samen met de update van de Governancecode is ook een waardenmodel ontwikkeld waarin de principes uit de code overzichtelijk zijn weergegeven. Dit overzichtelijk model helpt corporaties om intern in gesprek te gaan over de invulling van de principes en helpt bij het bespreken van dilemma’s. 

Downloads:

Download de Governancecode woningcorporaties 2020

Download het Waardenmodel Governancecode 2020

Benieuwd naar wat er precies veranderd is? Bekijk dan de Governancecode met wijzigingen zichtbaar.