Commissie Governancecode Woningcorporaties

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

De opdracht van de Commissie en de benoeming van de commissieleden is vastgelegd in het Reglement Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: het Reglement). Het reglement is op voordracht van de besturen van Aedes en de VTW vastgesteld door het congres van Aedes en de algemene vergadering van de VTW.

De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes en het bestuur van de VTW tezamen. De commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Als een woningcorporatie die aangesloten is bij Aedes niet voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties kan iedereen die daar een redelijk en direct belang bij heeft, een klacht indienen bij de Commissie. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.

Waarvoor kunt u bij de Commissie terecht?
De Commissie behandelt toetsingsverzoeken en klachten en doet daar uitspraken over. In drie bepaalde gevallen doet de Commissie uitspraak:

 1. Een woningcorporatie kan een individueel toetsingsverzoek indienen over haar eigen beleid of over een (voorgenomen) activiteit. De Commissie toetst of het beleid of de activiteit voldoet aan de Code.
 2. Het bestuur van Aedes of VTW kan een toetsingsverzoek van algemene aard indienen. De Commissie toetst het verzoek aan de Code en/of geeft een uitleg van bepaalde onderdelen van de Code.
 3. Een belanghebbende kan een klacht over het handelen van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Code en doet daar uitspraak over. De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om inhoudelijk behandeld te worden.

Wat doet de Commissie niet?
In de volgende gevallen kan men niet terecht bij de Commissie. De klacht wordt dan niet ontvankelijk verklaard en de Commissie doet geen inhoudelijke uitspraak over het verzoek of de klacht:

 • Het verzoek of de klacht is niet volledig of voldoet niet aan de indieningsvereisten.
 • De klacht of het verzoek gaat over een kwestie die in behandeling is bij de Huurcommissie, bij een rechter of een arbiter, of de klacht of het verzoek gaat over een kwestie waarover de Huurcommissie, de rechter of een arbiter al een uitspraak heeft gedaan.
 • De klacht of het verzoek betreft de inhoudelijke beoordeling van een zaak die moet worden behandeld door een interne of externe klachtencommissie van de woningcorporatie (klachtenadviescommissie of geschillenadviescommissie genoemd), een kwestie die daar al in behandeling is of waarover die commissie al een uitspraak heeft gedaan.
 • De indiener heeft niet voldoende zwaarwegend belang bij de klacht.
 • Het verzoek wordt ingediend door een bestuursorgaan of werknemer van een woningcorporatie en heeft betrekking op een nalaten of handelen van een ander bestuursorgaan van dezelfde woningcorporatie of werknemer van die woningcorporatie.
 • Het verzoek heeft betrekking op persoonlijke geschillen van leden van een raad van commissarissen van een woningcorporatie.
 • Het verzoek heeft betrekking op de rechtspositie van het personeel van een woningcorporatie.

De samenstelling van de Commissie
De Commissie Governancecode Woningcorporaties is als volgt samengesteld:

 • mevrouw mr. Y.E.M.A. (Yvonne) Timmerman-Buck (voorzitter)
 • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
 • de heer dr. J. W. A. (Asje) van Dijk
 • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres.
 • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Jaarverslag 2019 Commissie Governancecode Woningcorporaties
Uitspraken van de Commissie Governancecode Woningcorporaties

De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Telefoon: 088 233 37 15
E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl

De uitspraak van de Commissie
De Commissie Governancecode beoordeelt in beginsel niet de inhoud van de klacht als zodanig, maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie zich heeft gehouden aan de gedragscode voor woningcorporaties: de Governancecode.

De Commissie Governancecode doet schriftelijk uitspraak. De klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie in haar uitspraak een aanbeveling doen over het handelen of nalaten van partijen. De schriftelijke uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. Uitspraken van de Commissie Governancecode naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.