Instrumenten

Governancecode

Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode. Door zich te binden aan de Governancecode laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren.

Governancecode vervangt AedesCode
De AedesCode is per 1 januari 2017 opgegaan in de Governancecode en de naam AedesCode verdwijnt. Nagenoeg alle principes uit de AedesCode zijn namelijk in de in 2015 vernieuwde Governancecode Woningcorporaties overgenomen. Daarnaast staan de rechten en plichten van Aedes-leden in de statuten en het Huishoudelijk Reglement van Aedes. Om een stapeling van regels te voorkomen, besloten de leden van Aedes tijdens het verenigingscongres op 24 november 2016 de AedesCode te laten vervallen en de Commissie AedesCode te hernoemen tot Commissie Governancecode.

Verduidelijking op bepaling 5.8
Bepaling 5.8 gaat over de benoemingsperiode van de externe accountant. Hierbij geldt dat iedere corporatie deze voor een periode van maximaal tien jaar mag benoemen. In verband met aankomende wet- en regelgeving is voor de volledigheid toegevoegd dat corporaties die zich in de toekomst kwalificeren als een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) ook rekening moeten houden met wet- en regelgeving in verband met kantoorroulatie voor accountantsorganisaties. Dit heeft echter geen gevolgen voor de in de Governancecode gestelde termijn van maximaal tien jaar.

Commissie Governancecode
Belanghebbenden kunnen bij de onafhankelijke commissie Governancecode klachten indienen over het handelen of nalaten van woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes. Huurders en woningzoekenden dienen overigens een klacht in eerste instantie in bij de klachtencommissie van hun corporatie.

De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:
Postbus 97779
2509 GD Den Haag
Telefoon 088 233 37 15
E-mail: commissiegovernancecode@aedes.nl