Wetgeving en toezicht

Hoe zit het toezicht op woningcorporaties in elkaar?

Extern toezicht: volkshuisvestelijk en financieel

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

• Beoordeelt of corporaties erin slagen hun kerntaak effectief, doelmatig, rechtmatig en integer uit te voeren.
• Corporaties maken individuele prestatieafspraken met gemeenten en huurders. Bij geschillen beslist de minister uiteindelijk.
• Woningcorporaties ontvangen jaarlijks het individuele prestatieoordeel.
• De minister rapporteert jaarlijks over de prestaties van corporaties in de Staat van de Volkshuisvesting.

Autoriteit woningcorporaties (valt onder de Inspectie Leefomgeving en Transport )

•Is financieel toezichthouder namens de minister.
•Rapporteert over de financiële positie van individuele corporaties en over de sector als geheel (sectorbeeld).
•Beoordeelt nevenactiviteiten op het financiële aspect.
•Adviseert het ministerie.
•Het financiële toezicht wordt overgeheveld naar een dienst onder ministeriele verantwoordelijkheid.
•De Autoriteit woningcorporaties is ook de toezichthouder van het WSW.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

•Is geen formele toezichthouder.
•Beoordeelt de kredietwaardigheid van woningcorporaties en overlegt bij calamiteiten met de minister.
•Het WSW is door de minister van Wonen gemandateerd de saneringstaak uit te voeren.

Gemeenten

•Zijn geen formele toezichthouder.
•Maken prestatieafspraken met woningcorporaties.
•Als een gemeente vindt dat een corporatie met haar voorgenomen werkzaamheden niet voldoende bijdraagt aan het door de gemeente geformuleerde volkshuisvestingsbeleid, waardoor er geen prestatieafspraken tot stand komen, kan de gemeente het geschil aan de minister voorleggen. De minister doet een bindende uitspraak.

Intern toezicht

Aedes en VTW

  • Aedes en VTW zijn geen formele toezichthouder.
  • Woningcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes verplichten zich tot naleving van de AedesCode en de Governancecode. De Governancecode geeft richtlijnen voor goed bestuur voor bestuurders en toezichthouders, van Aedes vereniging van woningcorporaties (belangenbehartiger woningcorporaties) en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), beroepsvereniging en belangenbehartiger van het interne toezicht.

Raad van commissarissen

  • Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en benoemt de externe accountant.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

  • Is geen formele toezichthouder.
  • Ontwikkelt en bewaakt onafhankelijk stelsel van visitatie. Corporaties verantwoorden zich door visitatie over de gemaakte keuzes en maatschappelijke prestaties. De kwaliteit van het interne toezicht is onderdeel van de visitatie.
  • Onafhankelijke bureaus voeren de visitatie van een corporatie uit.