Geld en Investeringen

Hoe financieren woningcorporaties de sociale woningbouw?

Marktwaardering geeft ‘papieren stijging’ vermogen

Woningcorporaties moeten de waarde van hun bezit vanaf 2016 berekenen op basis van marktwaarde in verhuurde staat: de waarde die een woning waard is als ze deze zouden verkopen op de vrije markt. Voorheen waarderen corporaties hun vastgoed meestal op basis van de bedrijfswaarde: het totaal aan inkomsten uit (sociale) huur dat een woning de komende jaren oplevert. Dit zorgt ervoor dat het vermogen van woningcorporaties in hun boekhouding veel groter lijkt.

Vermogen van corporaties in 2015 gewaardeerd op bedrijfswaarde en op marktwaarde

Verhouding eigen vermogen en langlopende schulden gewaardeerd op bedrijfswaarde

Gedetailleerde data

Verhouding eigen vermogen en langlopende schulden gewaardeerd op marktwaarde

Gedetailleerde data

Woningcorporaties lenen geld tegen een lage rente

Verschillende financiers

Woningcorporaties lenen het meeste geld bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De BNG en NWB worden daarom ook wel sectorbanken genoemd.

Lenen tegen lage rente

De leningen voor de bouw van sociale huurwoningen worden 'geborgd' door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hierdoor betalen corporaties vaak een lagere rente op die leningen.

Woningcorporaties zijn financieel solidair met elkaar

Corporaties hebben nog nooit een beroep gedaan op de garantstelling van de overheid.

Achtervang

Een woningcorporatie kan eigenlijk niet failliet. Financiële problemen worden opgevangen door de sector zelf en in het uiterste geval door het Rijk en de gemeenten. Klik op deze link om te bekijken hoe het stelsel van achtervang in elkaar zit.