Bewoners

Wie zijn de bewoners van een corporatiewoning?

De meeste huurders hebben een jaarinkomen lager dan 34.229 euro

Sinds 2011 worden corporatiewoningen voornamelijk toegewezen aan mensen met een inkomen lager dan 34.000 euro.

Lage jaarinkomens

80 procent van de bewoners van een corporatiewoning heeft een inkomen lager dan 34.229 euro. In andere huurwoningen en in koopwoningen is dat ongeveer 30 procent.

Gedetailleerde data

Verschillen per regio

In dunbevolkte delen van Nederland hebben huurders gemiddeld een lager inkomen.

Kaartje
Gedetailleerde data

De helft van de zelfstandig wonende jongeren huurt een corporatiewoning

Tweederde van de huurders is 45 jaar of ouder

Jongeren in een corporatiewoning

De helft van de zelfstandig wonende jongeren huurt een corporatiewoning.

Gedetailleerde data

Leeftijdsverdeling van de hoofdbewoners

Bijna een derde van de hoofdbewoners behoort tot de categorie senioren. Zij kunnen langer zelfstandig blijven wonen doordat corporaties voor passende huisvesting zorgen.

Gedetailleerde data

Vooral eenpersoonhuishoudens en paren zonder kinderen wonen in corporatiewoningen

Nederlandse eenoudergezinnen

Van de eenoudergezinnen woont meer dan de helft in een corporatiewoning.

Gedetailleerde data

Aandeel eenpersoonshuishoudens in corporatiewoningen

De helft van corporatiewoningen wordt bewoond door eenpersoonshuishoudens.

Gedetailleerde data

De meeste huurders van een corporatiewoning zijn autochtoon

Herkomst van huurders

Zeven op de tien huurders van een corporatiewoning zijn autochtoon.

Gedetailleerde data

Woonsituatie van niet-westerse allochtonen

Tweederde van de niet-westerse (NW) allochtonen woont in een corporatiewoning.

Gedetailleerde data