Bewoners

Welke rol hebben woningcorporaties bij het huisvesten van vluchtelingen?

Welke stappen doorloopt een asielzoeker in Nederland?

Stap 1: Aankomst en asielaanvraag

Een asielzoeker die in Nederland aankomt, moet zich melden in het Groningse Ter Apel bij de centrale ontvangstlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanuit Ter Apel komen zij terecht in één van de aanmeldcentra in het land. De asielprocedure duurt 8 dagen tot 6 maanden. In de tussentijd wonen ze in een asielzoekerscentrum (AZC). Begin maart 2017 zaten 24.872 mensen in AZC's, waaronder ruim 8.000 minderjarigen.

Stap 2: Verblijfsvergunning

17.140 asielzoekers kregen in 2015 een tijdelijke verblijfsvergunning en waren vanaf dat moment vergunninghouder. Het COA geeft aan de gemeente door dat er woonruimte nodig is. Na 5 jaar kunnen vergunninghouders een definitieve verblijfsvergunning aanvragen. Zij kunnen ook een verzoek indienen voor gezinshereniging. Begin maart 2017 wachten 9.753 mensen met een verblijfsvergunning in AZC's op een woning.

Stap 3: Huisvesting

Gemeenten krijgen op basis van hun grootte elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal vergunninghouders te huisvesten. Het COA gaat er vanuit dat er gemiddeld één woning per twee mensen nodig is. Vergunninghouders mogen niet zelf beslissen waar ze gaan wonen. Op basis van een informatieprofiel van het COA zoekt de gemeente geschikte woonruimte. Bijna altijd zijn het corporaties die de statushouders huisvesten.

Gemeenten moeten in de eerste helft van 2017 13.000 vergunninghouders huisvesten

In 2016 moesten gemeenten 43.000 vergunninghouders huisvesten. Dat lukte hen voor een groot deel. In de eerste helft van 2017 moeten zij 13.000 mensen huisvesten. En er is nog een achterstand van ongeveer 6.000.

Hoe groter een gemeente hoe meer vergunninghouders zij moet huisvesten

Ede moest in 2016 262 vergunninghouders huisvesten, Utrecht 845 en Amsterdam 2077. Gemeenten haalden een groot deel van de taakstelling, maar hebben (door opgelopen achterstand in vorige jaren) vaak nog wel een achterstand per 1 januari 2017.

Het aantal asielaanvragen steeg tussen 2009 en 2015

In 2015 zochten 43.095 mensen asiel in Nederland. 17.140 mensen kregen in dat jaar een tijdelijke verblijfsvergunning.

In 2015 kwamen nieuwe vergunninghouders meestal uit Syrië en Eritrea

Corporaties huisvesten - behalve vergunninghouders - nog andere mensen met een urgentieverklaring

Gemiddeld gaat 14 procent van de vrijkomende woningen naar vergunninghouders

Het percentage vrijkomende corporatiewoningen dat naar iemand met een urgentieverklaring gaat varieert per regio en stad. Lokaal worden daar afspraken over gemaakt. In Amsterdam ging in 2013 een derde van de vrijgekomen woningen naar urgenten. In Utrecht was dat een kwart. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen met een medische indicatie, psychiatrische patiënten die van een instelling naar een sociale huurwoning verhuizen en mensen die moeten verhuizen door stadsvernieuwing. Gemiddeld gaat 14 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen naar vergunninghouders, bleek uit onderzoek van Aedes in 2016.