Bewoners

Wat is het effect van vergrijzing op de woningbehoefte?

95 procent van 75-plussers woont nog zelfstandig

Hoe langer ouderen zelfstandig kunnen wonen, hoe lager de zorgkosten.

65-plussers hebben vooral moeite met traplopen

Van de 100 65-plussers hebben er 32 moeite met traplopen, of kunnen het niet zonder hulp.

Ruim driekwart van de hurende 65-plussers, woont in een sociale huurwoning

In 2012 waren er 905.100 hurende 65-plussers in Nederland.

Een derde van de corporatiewoningen wordt bewoond door 65-plussers.

Gedetailleerde informatie

Ruim 30 procent van de corporatiewoningen is een nultredenwoning.

Een nultredenwoning is een woning waarbij de bewoner geen trap(je) op of af moet om bij de voordeur te komen of om in de belangrijkste kamers van het huis te komen.

48 procent van de nultredenwoningen is extra aangepast voor ouderen en gehandicapten.

Naast het verwijderen van drempels zijn voor sommige ouderen en gehandicapten andere andere aanpassingen nodig.

De vraag naar seniorenwoningen groeit

Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt van 2,8 naar 4,7 miljoen in 2060.

Minder plaats in verpleeghuizen

Het aantal 85-plussers in verzorgings- of verpleeghuizen neemt snel af.

In 2060 is 11 procent van de Nederlanders ouder dan 80 jaar

De regio’s met bevolkingskrimp vergrijzen het meest

Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost-Groningen en Limburg zijn de meest vergrijzende regio's die ook nog in bevolkingsaantal krimpen.

Niet-westerse allochtone ouderen zijn vaker huurders

Deze groep kan minder vaak terugvallen op overwaarde uit eigenwoningbezit.

90 procent van de Turkse en Marokkaanse 65-plussers woonde in 2012 in een huurwoning.

De helft van de autochtone en Westerse allochtone 65-plussers huren.

Het aantal niet-Westerse allochtone ouderen blijft stijgen.

De autochtone en Westerse allochtone 65-plussers nemen in aantal af na 2040.

Gedetailleerde informatie