Bedrijfsvoering

Hoe meten woningcorporaties hun prestaties?

Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark maakt prestaties en kosten van corporaties vergelijkbaar. De resultaten maakt Aedes jaarlijks in november zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. Aedes startte de benchmark in 2014, sindsdien is hij telkens uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Deelname is niet verplicht; toch doen bijna alle corporaties in Nederland mee.

Onderdelen

De Aedes-benchmark vergelijkt woningcorporaties op de zogeheten prestatievelden:*

 • Huurdersoordeel
 • Bedrijfslasten
 • Onderhoud
 • Beschikbaarheid & betaalbaarheid
 • Duurzaamheid

*De Aedes-benchmark wordt de komende jaren mogelijk uitgebreid met meer prestatievelden.

Doelgroepen

 • Woningcorporaties
 • Interne toezichthouders, gemeenten en huurdersorganisaties

Verzameling data

 • Voor het Huurdersoordeel leveren corporaties een tevredenheidsonderzoek onder huurders aan.
 • De informatie voor de overige prestatievelden komt voor een groot deel uit de verantwoordingsinformatie (dVi) die corporaties elk jaar naar de Autoriteit woningcorporaties sturen. Deze wordt aangevuld met informatie die de corporatie zelf aanlevert.
 • Aedes bewerkt de gegevens zodat ze goed vergelijkbaar zijn.
 • Aedes analyseert de gegevens van corporaties en geeft corporaties vervolgens een relatieve en absolute benchmarkscore.

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief (CiP) is een vergelijking tussen corporaties. Per corporatie wordt een rapport opgesteld en elk jaar in januari gepubliceerd via het Aedes-benchmarkcentrum (voorheen CBC). Het grote verschil met de Aedes-benchmark is dat gegevens ten behoeve van CiP direct komen uit de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) en niet worden bewerkt. Daardoor zijn de gegevens in sommige gevallen minder goed vergelijkbaar dan bij de benchmark.

Onderdelen

Met CiP kijkt Aedes naar de volgende onderdelen:

 • Volkshuisvestelijke gegevens
 • Bedrijfsvoering
 • Waarde
 • Financiële positie

Doelgroepen

 • Woningcorporaties
 • Belanghebbende partijen, zoals gemeenten en huurdersorganisaties

Verzameling data

CiP is gebaseerd op de gegevens die corporaties elk jaar naar CorpoData sturen. De Autoriteit woningcorporaties controleert deze gegevens en stuurt ze door naar Aedes.

Aedes-benchmarkcentrum

In een speciaal dashboard in het Aedes-benchmarkcentrum (voorheen CBC) kunnen corporaties binnenkort op toegankelijke manier de resultaten van hun corporatie bekijken en analyseren. In het Aedes-benchmarkcentrum zijn alle onderliggende cijfers en verklarende variabelen van de Aedes-benchmark opgenomen. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen van KWH, sectorinstituut FLOW, energiemonitor SHAERE en CiP.

Onderdelen

De informatie in het Aedes-benchmarkcentrum volgt de vijf prestatievelden van de Aedes-benchmark: 

 • Huurdersoordeel
 • Bedrijfslasten
 • Onderhoud & verbetering
 • Beschikbaarheid & betaalbaarheid
 • Duurzaamheid

Doelgroep

Woningcorporaties

Verzameling data

In het Aedes-benchmarkcentrum zijn alle onderliggende cijfers en verklarende variabelen van de Aedes-benchmark opgenomen. Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen van KWH, sectorinstituut FLOW, energiemonitor SHAERE en CiP.

Transparantietool

Aedes introduceerde in 2016 de Transparantietool: een instrument waarmee corporaties aan bijvoorbeeld huurders en gemeenten kunnen laten zien welke keuzes zij kunnen maken en wat de gevolgen van die keuzes zijn voor de financiën van de corporatie. Corporaties kunnen dit instrument het hele jaar door gebruiken. Het komt bijvoorbeeld goed van pas bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

Onderdelen

Er zijn twee versies van de Transparantietool: één voor grote corporaties en één voor kleinere corporaties. Zij kijken allebei naar de financiële gevolgen van zaken als:

 • Streefhuuraanpassing
 • Huurverhoging
 • Lastenniveau per woning
 • Leefbaarheid per woning
 • Investeringsaantallen per gebied

Doelgroepen

Belanghebbenden, zoals huurdersorganisaties en gemeenten

Verzameling data

De woningcorporatie vult de Transparantietool met gegevens uit haar eigen administratie.

Visitatie

Bij een visitatie beoordeelt een onafhankelijke visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties van een corporatie. Die commissie onderzoekt documenten en spreekt met personen uit de organisatie zelf, met de raad van commissarissen en met belanghebbende partijen. Corporaties leggen met de visitatie verantwoording af en kunnen op basis van de resultaten hun prestaties verbeteren. Het is geen instrument van Aedes, maar via de Governancecode wel al jaren verplicht voor Aedes-leden. Sinds 2015 zijn alle woningcorporaties via de Woningwet verplicht zich eens per vier jaar te laten visiteren.

Onderdelen

Visitatie maakt de prestaties van een corporatie op de volgende onderwerpen inzichtelijk:

 • Presteren naar opgaven en ambities
 • Presteren volgens belanghebbenden
 • Presteren naar vermogen
 • Governance

Doelgroepen

 • Corporaties zelf
 • Belanghebbende partijen, zoals huurdersorganisaties en de gemeente

Verzameling data

Bezoek en onderzoek door visitatiebureau, geaccrediteerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Lokale Monitor Wonen

In de Lokale Monitor Wonen zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Ook kunnen bezoekers achterliggende bestanden downloaden om zelf analyses te maken. De Lokale Monitor Wonen kan een hulpmiddel zijn voor gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties bij de gesprekken over lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Maar ook anderen kunnen er gebruik van maken, de monitor is namelijk openbaar. De monitor is ontwikkeld door Aedes in samenwerking met de Woonbond en gemeenten (VNG, G4, G32)

Onderdelen

Dit jaar ligt in de monitor de nadruk op gegevens rond sociale huurwoningen van woningcorporaties en de huurders van deze woningen. Op basis van de cijfers is ook een rapportage met landelijke cijfers gemaakt. De komende jaren wordt de Lokale Monitor Wonen uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding.

Doelgroep

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Huurders
 • Andere belanghebbenden

Verzameling data

In de monitor zijn woningmarktgegevens bijeengebracht uit verschillende bronnen (waaronder CBS en WSW) over aanbod, doelgroepen, passendheid, inkomens, woonquotes en betaalrisico’s. De woningmarktcijfers worden gekoppeld aan inkomensgegevens van het CBS.