Wat willen de politieke partijen met de woningmarkt?

Minder verhuurderheffing in ruil voor investeringen. En meer inzet op energiebesparing in de woningvoorraad. Daar zetten veel politieke partijen op in in hun verkiezingsprogramma's. In dit artikel een overzicht van de standpunten over wonen.

Aedes analyseerde alle verkiezingsprogramma’s en zette de plannen voor de volkshuisvesting op een rijtje. Rechts op deze pagina kunt u ons overzicht (schema in PDF) en onze analyse van de doorrekeningen van het CPB downloaden.

Verkiezingsuitslag
Bureau PublicMatters maakte een handig overzicht van de (volgens de voorlopige uitslag) 150 Kamerleden. In dit overzicht de voorlopige zetelverdeling en mogelijke coalities. Dinsdag 21 maart maakt de Kiesraad de definitieve uitslag bekend en op donderdag 23 maart worden de nieuwe Kamerleden beëdigd. Aedes-voorzitter Marnix Norder reageerde de dag na de verkiezingen in een blog op de uitslag. ‘We willen laten zien dat onze sector vooruit wil en ambities heeft.’

Wat wil de politiek?
Bijna alle politieke partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma's voor een verlaging van de verhuurderheffing, de belasting op sociale huurwoningen die verhuurders moeten betalen. In ruil voor bijvoorbeeld huurverlaging of investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. VVD wil de heffing verhogen.

Duurzaamheid
Een belangrijk thema de komende verkiezingen is duurzaamheid. Aangezien 1 op de 3 woningen in Nederland een corporatiewoning is, kunnen woningcorporaties grote stappen zetten in energiebesparing. CDA pleit voor een ontwikkelingsbank voor technologie, innovatie en duurzaamheid. Veel partijen pleiten voor investeringen in energiebesparing in ruil voor een lagere heffing.

Bouwen
En vrijwel alle partijen vinden dat er meer gebouwd moet worden. Het verschilt per partij in welk segment. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zetten vooral in op nieuwbouw van middeldure huurwoningen in de vrije sector. SP en GroenLinks vinden juist dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn. Veel partijen vinden ook dat woningcorporaties de ruimte moeten krijgen om (meer) te investeren in leefbaarheid in buurten.

Wat vindt Aedes?
Aedes publiceerde eerder dit jaar de verkiezingsnotitie Investeren in plaats van heffen. Daarin stelt Aedes dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn, voor een brede doelgroep. De verhuurderheffing moet van tafel of worden omgezet in een investeringsplicht- of aftrek. Dan kunnen woningcorporaties investeren in nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en de huisvesting van kwetsbare doelgroepen zoals toegelaten vluchtelingen en ouderen. Lees hier het artikel in Aedes-Magazine over wat woningcorporaties belangrijk vinden voor de komende jaren.